กยศ./กรอ.

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ DSL ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี      วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:03
     รายการเอกสารประกอบคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา)      วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14:57
     หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล      วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:15
     ใบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา      วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10:42
     เอกสารจ่าหน้าซองที่อยู่ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14:29
     หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา กยศ. ๑๐๓ (word)      วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09:15
     หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว      วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:21
     หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม กยศ. ๑๐๒      วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:20
     หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา กยศ. ๑๐๓      วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:20