ประกันอุบัติเหตุ

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ประกันสุขภาพระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค. ๖๔-๓๐ ก.ย. ๖๕)      วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08:48
     ผลประโยชน์ประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ (ระยะเวลาความคุ้มครอง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)      วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08:26
     รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (กรณีรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๔)      วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09:04
     ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13:40
     แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09:59
     หนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์สำหรับผู้เอาประกันภัยกลุ่ม (ประกันสุขภาพนิติต่างชาติ) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค. ๖๓-๓๐ ก.ย. ๖๔)      วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14:14
     คู่มือประกันภัยกลุ่ม (ประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค. ๖๓-๓๐ ก.ย. ๖๔)      วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14:13
     รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ประกันสุขภาพระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค. ๖๓-๓๐ ก.ย. ๖๔)      วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14:10
     ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14:31
     รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (กรณีรักษาพยาบาลของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓)      วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14:49
     คำแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมอุบัติเหตุ (เสียชีวิต) PA-01 ปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09:33
     หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน PA-02 (ค่ารักษาพยาบาล) ปีการศึกษา ๒๕๖๓      วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09:29