ประกันอุบัติเหตุ

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 11:02
     กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10:57
     รายชื่อโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิก บจก.เอไอเอ (ประกันสุขภาพระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓)      วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10:02
     รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (กรณีรักษาพยาบาลของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒)      วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14:49
     คำแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมอุบัติเหตุ (เสียชีวิต) PA-01 ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09:33
     หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน PA-02 (ค่ารักษาพยาบาล) ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09:29