ประกันอุบัติเหตุ

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09:13
     รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กรณีรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๕)      วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 12:00
     แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 11:55
     รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ประกันสุขภาพระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค. ๖๔-๓๐ ก.ย. ๖๕)      วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08:48
     ผลประโยชน์ประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ (ระยะเวลาความคุ้มครอง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)      วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08:26
     รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (กรณีรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๔)      วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09:04
     ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13:40
     แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปีการศึกษา ๒๕๖๔      วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09:59