ประกันอุบัติเหตุ

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     หนังสือเรียกร้องเงินค่ารักษาพยายาล บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ      วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14:55
     ผลประโยชน์ประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ (ระยะเวลาความคุ้มครอง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)      วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10:15
     รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ประกันสุขภาพระยะเวลาความคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)      วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10:13
     ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๕      วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09:13
     รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กรณีรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๕)      วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 12:00
     แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กรณีรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๕)      วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 11:55