ประกันอุบัติเหตุ

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     รายชื่อโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิก บจก.เอไอเอ (ประกันสุขภาพระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓)      วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10:02
     รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (กรณีรักษาพยาบาลของนิสิตและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒)      วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14:49
     คำแถลงของผู้เรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมอุบัติเหตุ (เสียชีวิต) PA-01 ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09:33
     หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน PA-02 (ค่ารักษาพยาบาล) ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09:29
     หนังสือแสดงตนเป็นทายาทตามกฎหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14:12
     แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:18