เข้าสู่ระบบ 

   » โครงการมหกรรมจัดหางาน (BUU JOB FAIR) ปีการศึกษา 2563
โครงการมหกรรมจัดหางาน (BUU JOB FAIR) ปีการศึกษา 2563

สถานที่จัดงาน ออนไลน์
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 มิถุนายน 2564


   » ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
  สำหรับนิสิต

  1. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานระบบ (ใช้ username และ password เดียวกันกับที่ใช้ login เข้าระบบทะเบียนนิสิต)
  2. เลือก เมนูการใช้งาน จัดหางาน
  3. เลือก บันทึกการเข้าร่วมโครงการ
  4. เลือก บันทึกข้อมูล resume เพื่อประกอบการสมัครงานในตำแหน่งที่สนใจ
  5. ค้นหาบริษัท และตำแหน่งงาน และสามารถเลือกสมัครงานในตำแหน่งงานที่สนใจได้

  คู่มือเพิ่มเติม สำหรับนิสิต
  1. วิธีเข้าสู่ระบบ
  2. ลืมรหัสผ่าน

  สำหรับบุคคลทั่วไป/ศิษย์เก่า

  1. คลิกเมนู ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
  2. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานระบบ (ใช้ E-mail และ รหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้)
  3. เลือก บันทึกการเข้าร่วมโครงการ
  4. เลือก บันทึกข้อมูล resume เพื่อประกอบการสมัครงานในตำแหน่งที่สนใจ
  5. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป
  6. ค้นหาบริษัท และตำแหน่งงาน และสามารถเลือกตำแหน่งงานที่สนใจได้

  คู่มือเพิ่มเติม สำหรับบุคคลทั่วไป/ศิษย์เก่า
  1. วิธีเข้าสู่ระบบ
  2. ลืมรหัสผ่าน

  สำหรับบริษัท

  สำหรับบริษัทที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

  1. คลิกเมนู ลงทะเบียนบริษัท เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
  2. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานระบบ (ใช้ E-mail และ รหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้)
  3. ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ (เลือก เข้าร่วมโครงการ แล้วทำการบันทึก)
  4. บันทึกข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (สามารถบันทึกข้อมูลภายหลังได้)


  สำหรับบริษัทที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

  1. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าใช้งานระบบ
  2. ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ กรณียังไม่ได้บันทึก
  3. บันทึกข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
  4. เลือก แก้ไขข้อมูลบริษัท กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้ลงทะเบียน

  (กรณี บริษัทที่ลงทะเบียนกับระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าลืมรหัสผ่าน
  ให้เช็คในอีเมล์ที่ทำการลงทะเบียนที่ระบบส่งข้อมูลสำหรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการให้กับท่าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งรหัสผ่านใหม่ให้ท่าน)


  คู่มือเพิ่มเติมสำหรับบริษัท
  1. วิธีเข้าสู่ระบบ
  2. ลืมรหัสผ่าน

  แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

  คุณสุดาพิม สาระกุล
  E-mail : sudapim@buu.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 038-102544
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2724 | 0.86MB