ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

     ประกาศรายชื่อนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567  วันที่ 19 ก.ค. 2567 - วันที่ 30 พ.ย. 2567
     ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑  วันที่ 19 ก.ค. 2567 - วันที่ 16 ส.ค. 2567
     ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ความคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๗- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘)  วันที่ 17 ก.ค. 2567 - วันที่ 14 ส.ค. 2567
     ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567  วันที่ 12 ก.ค. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567  วันที่ 1 ก.ค. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
     การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้า) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566  วันที่ 11 ก.ค. 2567 - วันที่ 23 ก.ย. 2567
     ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อที่นอน จำนวน ๓๐๐ ผืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วันที่ 8 ก.ค. 2567 - วันที่ 8 ส.ค. 2567
     ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน ๑๖๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วันที่ 8 ก.ค. 2567 - วันที่ 8 ส.ค. 2567
     ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน ๘๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วันที่ 8 ก.ค. 2567 - วันที่ 8 ส.ค. 2567
     ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องอาบน้ำ ประตูห้องสุขา วงกบประตูห้องอาบน้ำ และวงกบประตูห้องสุขา พร้อมติดตั้งภายในห้องพักนิสิต หอพักเทา-ทอง ๒  วันที่ 5 ก.ค. 2567 - วันที่ 5 ส.ค. 2567
     ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องอาบน้ำ ประตูห้องสุขา วงกบประตูห้องอาบน้ำ และวงกบประตูห้องสุขา พร้อมติดตั้งภายในห้องพักนิสิต หอพักเทา-ทอง ๒  วันที่ 5 ก.ค. 2567 - วันที่ 5 ส.ค. 2567
     ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาส ๓  วันที่ 5 ก.ค. 2567 - วันที่ 5 ส.ค. 2567
     รายชื่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยบูรพา โอนเงินค่าไฟฟ้าคงเหลือเข้าบัญชีธนาคารของนิสิตแล้ว (ครั้งที่ 8-9)  วันที่ 5 ก.ค. 2567 - วันที่ 24 ก.ค. 2567
     การพิจารณาคัดเลือกนิสิต เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  วันที่ 2 ก.ค. 2567 - วันที่ 27 ก.ย. 2567
     การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)  วันที่ 28 มิ.ย. 2567 - วันที่ 17 ส.ค. 2567
     ประกาศรายชื่อนิสิตจองหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 22 มิ.ย.67)  วันที่ 22 มิ.ย. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567  วันที่ 1 มิ.ย. 2567 - วันที่ 30 มิ.ย. 2567
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๗)  วันที่ 4 มิ.ย. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 31 พ.ค. 2567 - วันที่ 31 ส.ค. 2567
     ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องและยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ครั้งที่ 1-4  วันที่ 29 พ.ค. 2567 - วันที่ 24 ก.ค. 2567
     ประกาศผลผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อที่นอน จำนวน ๓๐๐ ผืน  วันที่ 17 พ.ค. 2567 - วันที่ 17 มิ.ย. 2567
     ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน ๑๖๐ ตู้  วันที่ 17 พ.ค. 2567 - วันที่ 17 มิ.ย. 2567
     ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน ๘๐๐ ตัว  วันที่ 17 พ.ค. 2567 - วันที่ 17 มิ.ย. 2567
     การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย–หญิง) ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2567  วันที่ 16 พ.ค. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 1 พ.ค. 2567 - วันที่ 31 พ.ค. 2567
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 1 พ.ค. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
     ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำ หอพักเทา-ทอง ๑ ๒ และ ๓ จำนวน ๑ งาน  วันที่ 29 เม.ย. 2567 - วันที่ 30 พ.ค. 2567
     การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้า) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566  วันที่ 28 เม.ย. 2567 - วันที่ 24 ก.ค. 2567
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2  วันที่ 10 เม.ย. 2567 - วันที่ 10 พ.ค. 2567
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๓ เม.ย. ๒๕๖๖-๓ เม.ย. ๒๕๖๗)  วันที่ 9 เม.ย. 2567 - วันที่ 31 พ.ค. 2567
     ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  วันที่ 9 เม.ย. 2567 - วันที่ 27 ต.ค. 2568
     ประกาศรับสมัครนิสิตต้นแบบ กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๗  วันที่ 5 เม.ย. 2567 - วันที่ 26 เม.ย. 2567
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต  วันที่ 4 เม.ย. 2567 - วันที่ 4 เม.ย. 2572
     ตำแหน่งงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567  วันที่ 1 เม.ย. 2567 - วันที่ 30 เม.ย. 2567
     ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำ หอพักเทา-ทอง ๑ ๒ และ ๓  วันที่ 26 มี.ค. 2567 - วันที่ 26 เม.ย. 2567
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567  วันที่ 1 มี.ค. 2567 - วันที่ 31 มี.ค. 2567
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกระเบื้องปูพื้น ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. จำนวน ๗๕๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 มี.ค. 2567 - วันที่ 12 เม.ย. 2567
     ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา  วันที่ 12 มี.ค. 2567 - วันที่ 3 เม.ย. 2567
     ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานหอพักนิสิต  วันที่ 11 มี.ค. 2567 - วันที่ 21 มี.ค. 2567
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  วันที่ 1 มี.ค. 2567 - วันที่ 31 มี.ค. 2567
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2567  วันที่ 24 ก.พ. 2567 - วันที่ 30 มิ.ย. 2568
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรนพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566  วันที่ 24 ก.พ. 2567 - วันที่ 30 มิ.ย. 2567
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567  วันที่ 24 ก.พ. 2567 - วันที่ 30 พ.ย. 2567
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  วันที่ 22 ก.พ. 2567 - วันที่ 22 มี.ค. 2567
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๗  วันที่ 22 ก.พ. 2567 - วันที่ 29 ก.พ. 2567
     ประกาศแผยจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  วันที่ 19 ก.พ. 2567 - วันที่ 20 ก.พ. 2567
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักนิสิต และสำนักงานหอพักนิสิต จำนวน ๑ งาน  วันที่ 19 ก.พ. 2567 - วันที่ 19 มี.ค. 2567
     ประกาศข้อมูลสาระสัญญาในสัญญา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักนิสิต และสำนักงานหอพักนิสิต จำนวน ๑ งาน  วันที่ 19 ก.พ. 2567 - วันที่ 19 มี.ค. 2567
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการหอพักเทา-ทอง ไตรมาสที่ ๑  วันที่ 19 ก.พ. 2567 - วันที่ 19 มี.ค. 2567
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  วันที่ 19 ก.พ. 2567 - วันที่ 19 มี.ค. 2567
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566  วันที่ 31 ม.ค. 2567 - วันที่ 30 เม.ย. 2567
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๗  วันที่ 30 ม.ค. 2567 - วันที่ 19 ก.พ. 2567
     รายชื่อผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 29 ม.ค. 2567 - วันที่ 31 พ.ค. 2567
     กำหนดการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 29 ม.ค. 2567 - วันที่ 31 มี.ค. 2567
     การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2566 รอบสุดท้าย  วันที่ 28 ธ.ค. 2566 - วันที่ 19 ม.ค. 2567
     รายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเรียกพล ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 26 ธ.ค. 2566 - วันที่ 30 ม.ค. 2567
     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษงานพิธีพระราชปริญญาบัตรฯ  วันที่ 18 ธ.ค. 2566 - วันที่ 31 ธ.ค. 2566
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 15 ธ.ค. 2566 - วันที่ 22 ธ.ค. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง 3  วันที่ 15 ธ.ค. 2566 - วันที่ 15 ม.ค. 2567
     ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รายใหม่)  วันที่ 13 ธ.ค. 2566 - วันที่ 31 ม.ค. 2567
     ยกเลิกประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หอพักเทา-ทอง 3  วันที่ 6 ธ.ค. 2566 - วันที่ 15 ธ.ค. 2566
     ตำแหน่งงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566  วันที่ 1 ธ.ค. 2566 - วันที่ 31 ธ.ค. 2566
     ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  วันที่ 6 ธ.ค. 2566 - วันที่ 12 ธ.ค. 2566
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หอพักเทา-ทอง 3  วันที่ 6 ธ.ค. 2566 - วันที่ 15 ธ.ค. 2566
     ยกเลิกประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 24 พ.ย. 2566 - วันที่ 30 พ.ย. 2566
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566  วันที่ 1 พ.ย. 2566 - วันที่ 30 พ.ย. 2566
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 24 พ.ย. 2566 - วันที่ 29 พ.ย. 2566
     ประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รายใหม่)  วันที่ 23 พ.ย. 2566 - วันที่ 29 ธ.ค. 2566
     การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้า) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566  วันที่ 15 พ.ย. 2566 - วันที่ 15 ก.พ. 2567
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 13 พ.ย. 2566 - วันที่ 17 พ.ย. 2566
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาค ข.) ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1 อัตรา  วันที่ 9 พ.ย. 2566 - วันที่ 6 ธ.ค. 2566
     ยกเลิกประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๔  วันที่ 8 พ.ย. 2566 - วันที่ 15 พ.ย. 2566
     ยกเลิกประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักกองกิจการนิสิต ๒  วันที่ 8 พ.ย. 2566 - วันที่ 15 พ.ย. 2566
     ยกเลิกประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 8 พ.ย. 2566 - วันที่ 15 พ.ย. 2566
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2566 (รายใหม่)  วันที่ 2 พ.ย. 2566 - วันที่ 30 พ.ย. 2566
     การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2566  วันที่ 1 พ.ย. 2566 - วันที่ 29 ธ.ค. 2566
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖)  วันที่ 30 ต.ค. 2566 - วันที่ 30 พ.ย. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการหอพักเทา-ทอง ไตรมาส 1 - 4  วันที่ 19 ต.ค. 2566 - วันที่ 19 พ.ย. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต และบริเวณโดยรอบอาคารหอพักนิสิต จำนวน 1 งาน  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานหอพักนิสิต 3  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานหอพักนิสิต 2  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานหอพักนิสิต 1  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานหน่วยโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานหอพักนิสิต  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานหน่วยการเงินและบัญชี และหน่วยพัสดุ สำนักงานหอพักนิสิต  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการป้องกัน กำจัดปลวก หนู และแมลง อาคารหอพักนิสิต  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานหน่วยทะเบียนนิสิตหอพัก สำนักงานหอพักนิสิต  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานหอพักนิสิต  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 20 พ.ย. 2566
     ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ 1 ระบบ  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ 1 ระบบ  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานหอพักนิสิต  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานช่าง สำนักงานหอพักนิสิต  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานหน่วยโครงสร้างพื้นฐาน  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานหน่วยทะเบียนนิสิตหอพัก  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานหน่วยการเงินและบัญชี และหน่วยพัสดุ  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก หนู และแมลง อาคารหอพักนิสิต และสำนักงานหอพักนิสิต  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 31 ต.ค. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง 4  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต และบริเวณโดยรอบอาคารหอพักนิสิต จำนวน 1 งาน  วันที่ 18 ต.ค. 2566 - วันที่ 18 พ.ย. 2566
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566  วันที่ 14 ต.ค. 2566 - วันที่ 31 ธ.ค. 2566
     ประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  วันที่ 12 ต.ค. 2566 - วันที่ 30 พ.ย. 2566
     กำหนดการยืนยันเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 11 ต.ค. 2566 - วันที่ 29 ธ.ค. 2566
     ตำแหน่งงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566  วันที่ 1 ต.ค. 2566 - วันที่ 31 ต.ค. 2566
     การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)  วันที่ 3 ต.ค. 2566 - วันที่ 30 พ.ย. 2566
     ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 2 ต.ค. 2566 - วันที่ 24 ต.ค. 2566
     การผ่อนผันเรียกพล ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 2 ต.ค. 2566 - วันที่ 31 ต.ค. 2566
     ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รายเก่าต่อเนื่อง)  วันที่ 29 ก.ย. 2566 - วันที่ 31 ต.ค. 2566
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 25 ก.ย. 2566 - วันที่ 17 ต.ค. 2566
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักกองกิจการนิสิต ๒  วันที่ 25 ก.ย. 2566 - วันที่ 10 ต.ค. 2566
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอบผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๔  วันที่ 25 ก.ย. 2566 - วันที่ 10 ต.ค. 2566
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566  วันที่ 1 ก.ย. 2566 - วันที่ 30 ก.ย. 2566
     ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 29 ส.ค. 2566 - วันที่ 30 ก.ย. 2566
     ครบเครื่อง... เรื่องทหาร คำถามที่พบบ่อยในการผ่อนผันเข้ารับราชการกองประจำการ ... ?  วันที่ 23 ส.ค. 2566 - วันที่ 31 มี.ค. 2567
     การคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 17 ส.ค. 2566 - วันที่ 27 ต.ค. 2566
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗  วันที่ 17 ส.ค. 2566 - วันที่ 24 ส.ค. 2566
     ขยายระยะเวลาการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 15 ส.ค. 2566 - วันที่ 31 ส.ค. 2566
     ตำแหน่งงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566  วันที่ 1 ส.ค. 2566 - วันที่ 31 ส.ค. 2566
     ประกาศผลเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๑ และหอพักเทา-ทอง ๒  วันที่ 3 ส.ค. 2566 - วันที่ 31 ส.ค. 2566
     ประกาศผลเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  วันที่ 3 ส.ค. 2566 - วันที่ 31 ส.ค. 2566
     ยกเลิก ประกาศเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้รับ-ส่งพัสดุ  วันที่ 3 ส.ค. 2566 - วันที่ 31 ส.ค. 2566
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑  วันที่ 27 ก.ค. 2566 - วันที่ 31 ส.ค. 2566
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 20 ก.ค. 2566 - วันที่ 11 ส.ค. 2566
     ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ความคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)  วันที่ 20 ก.ค. 2566 - วันที่ 10 ส.ค. 2566
     ประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เพิ่มเติม  วันที่ 18 ก.ค. 2566 - วันที่ 30 พ.ย. 2566
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  วันที่ 14 ก.ค. 2566 - วันที่ 19 ก.ค. 2566
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้รับ-ส่งพัสดุ  วันที่ 14 ก.ค. 2566 - วันที่ 19 ก.ค. 2566
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๑ และหอพักเทา-ทอง ๒  วันที่ 14 ก.ค. 2566 - วันที่ 19 ก.ค. 2566
     ประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)  วันที่ 12 ก.ค. 2566 - วันที่ 31 ต.ค. 2566
     ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 12 ก.ค. 2566 - วันที่ 14 ก.ค. 2566
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566  วันที่ 1 ก.ค. 2566 - วันที่ 31 ก.ค. 2566
     การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้า) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565  วันที่ 10 ก.ค. 2566 - วันที่ 29 ก.ย. 2566
     ประกาศ รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑  วันที่ 10 ก.ค. 2566 - วันที่ 27 ก.ย. 2566
     ประกาศ รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 27 มิ.ย. 2566 - วันที่ 30 ส.ค. 2566
     ประกาศ รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา สมาคมเพื่อนชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 26 มิ.ย. 2566 - วันที่ 31 ก.ค. 2566
     การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย–หญิง) ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 26 มิ.ย. 2566 - วันที่ 14 ก.ค. 2566
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 26 มิ.ย. 2566 - วันที่ 31 ส.ค. 2566
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งลูกมือช่าง จำนวน 1 อัตรา  วันที่ 20 มิ.ย. 2566 - วันที่ 13 ก.ค. 2566
     Q&A คำถามที่พบบ่อย? เรื่องประกันอุบัติเหตุนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 20 มิ.ย. 2566 - วันที่ 1 มิ.ย. 2567
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖)  วันที่ 6 มิ.ย. 2566 - วันที่ 31 ก.ค. 2566
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566  วันที่ 1 มิ.ย. 2566 - วันที่ 30 มิ.ย. 2566
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 31 พ.ค. 2566 - วันที่ 31 ก.ค. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ  วันที่ 24 พ.ค. 2566 - วันที่ 31 พ.ค. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่  วันที่ 22 พ.ค. 2566 - วันที่ 29 พ.ค. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง 4  วันที่ 15 พ.ค. 2566 - วันที่ 31 พ.ค. 2566
     ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต  วันที่ 12 พ.ค. 2566 - วันที่ 19 พ.ค. 2566
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566  วันที่ 1 พ.ค. 2566 - วันที่ 31 พ.ค. 2566
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 10 พ.ค. 2566 - วันที่ 31 พ.ค. 2566
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต  วันที่ 2 พ.ค. 2566 - วันที่ 31 พ.ค. 2566
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ  วันที่ 19 เม.ย. 2566 - วันที่ 9 พ.ค. 2566
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่  วันที่ 19 เม.ย. 2566 - วันที่ 9 พ.ค. 2566
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง 4  วันที่ 11 เม.ย. 2566 - วันที่ 24 เม.ย. 2566
     การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้า) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  วันที่ 10 เม.ย. 2566 - วันที่ 3 ก.ค. 2566
     ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  วันที่ 4 เม.ย. 2566 - วันที่ 27 ต.ค. 2567
     ตำแหน่งงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566  วันที่ 3 เม.ย. 2566 - วันที่ 30 เม.ย. 2566
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (๓ เม.ย. ๒๕๖๕-๓ เม.ย. ๒๕๖๖)  วันที่ 4 เม.ย. 2566 - วันที่ 26 พ.ค. 2566
     รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2565 (รายใหม่)  วันที่ 28 มี.ค. 2566 - วันที่ 2 มิ.ย. 2566
     รายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)  วันที่ 28 มี.ค. 2566 - วันที่ 2 มิ.ย. 2566
     ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต  วันที่ 22 มี.ค. 2566 - วันที่ 26 เม.ย. 2566
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 21 มี.ค. 2566 - วันที่ 31 ต.ค. 2566
     ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ  วันที่ 16 มี.ค. 2566 - วันที่ 22 มี.ค. 2566
     ประกาศรายชื่อนิสิตจองหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565  วันที่ 14 มี.ค. 2566 - วันที่ 31 มี.ค. 2566
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน 2565  วันที่ 14 มี.ค. 2566 - วันที่ 31 ก.ค. 2566
     ประกาศการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน 2565  วันที่ 10 มี.ค. 2566 - วันที่ 30 มิ.ย. 2566
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิโตโยต้าฯ ปีการศึกษา 2565 (รายใหม่)  วันที่ 10 มี.ค. 2566 - วันที่ 30 มิ.ย. 2566
     รายชื่อนิสิตขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ 10 มี.ค. 2566 - วันที่ 10 พ.ค. 2566
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566  วันที่ 1 มี.ค. 2566 - วันที่ 31 มี.ค. 2566
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๖  วันที่ 3 มี.ค. 2566 - วันที่ 10 มี.ค. 2566
     ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าฯ ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา 2565 (รายเก่าผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง)  วันที่ 24 ก.พ. 2566 - วันที่ 31 มี.ค. 2566
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๖  วันที่ 6 ก.พ. 2566 - วันที่ 26 ก.พ. 2566
     ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)  วันที่ 6 ก.พ. 2566 - วันที่ 27 ก.พ. 2566
     กำหนดการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 30 ม.ค. 2566 - วันที่ 31 มี.ค. 2566
     ประกาศ ขยายเวลากำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  วันที่ 24 ม.ค. 2566 - วันที่ 30 มิ.ย. 2566
     ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 17 ม.ค. 2566 - วันที่ 28 ม.ค. 2566
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566  วันที่ 1 ม.ค. 2566 - วันที่ 31 ม.ค. 2566
     ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 29 ธ.ค. 2565 - วันที่ 29 ธ.ค. 2566
     การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ 27 ธ.ค. 2565 - วันที่ 20 ม.ค. 2566
     ประกาศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้า ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 21 ธ.ค. 2565 - วันที่ 9 ม.ค. 2566
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2565  วันที่ 21 ธ.ค. 2565 - วันที่ 31 ม.ค. 2566
     การคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 15 ธ.ค. 2565 - วันที่ 10 ม.ค. 2566
     ประกาศรายชื่อนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  วันที่ 16 ธ.ค. 2565 - วันที่ 20 ธ.ค. 2565
     ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต  วันที่ 15 ธ.ค. 2565 - วันที่ 23 ธ.ค. 2565
     ยกเลิกประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ  วันที่ 15 ธ.ค. 2565 - วันที่ 29 ธ.ค. 2565
     ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 14 ธ.ค. 2565 - วันที่ 19 ธ.ค. 2565
     ตำแหน่งงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565  วันที่ 1 ธ.ค. 2565 - วันที่ 31 ธ.ค. 2565
     ประกาศสำนักงานหอพักนิสิต การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  วันที่ 7 ธ.ค. 2565 - วันที่ 15 ธ.ค. 2565
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานหอพักนิสิต  วันที่ 6 ธ.ค. 2565 - วันที่ 14 ธ.ค. 2565
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต  วันที่ 6 ธ.ค. 2565 - วันที่ 9 ธ.ค. 2565
     ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 2 ธ.ค. 2565 - วันที่ 15 ธ.ค. 2565
     ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 2 ธ.ค. 2565 - วันที่ 15 ธ.ค. 2565
     ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 2 ธ.ค. 2565 - วันที่ 15 ธ.ค. 2565
     ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา "องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์" ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 2 ธ.ค. 2565 - วันที่ 15 ธ.ค. 2565
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 1 ธ.ค. 2565 - วันที่ 13 ธ.ค. 2565
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  วันที่ 1 ธ.ค. 2565 - วันที่ 13 ธ.ค. 2565
     สำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอำนวยการ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา  วันที่ 21 พ.ย. 2565 - วันที่ 16 ธ.ค. 2565
     กําหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗)  วันที่ 15 พ.ย. 2565 - วันที่ 30 พ.ย. 2565
     การยื่นเอกสารขอรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2565  วันที่ 14 พ.ย. 2565 - วันที่ 30 มี.ค. 2566
     ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  วันที่ 11 พ.ย. 2565 - วันที่ 15 ธ.ค. 2565
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพ.ย. 65  วันที่ 1 พ.ย. 2565 - วันที่ 30 พ.ย. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 2 พ.ย. 2565 - วันที่ 15 ธ.ค. 2565
     การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ 1 พ.ย. 2565 - วันที่ 16 ธ.ค. 2565
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔-๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕)  วันที่ 31 ต.ค. 2565 - วันที่ 30 พ.ย. 2565
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด ปีการศึกษา 2565  วันที่ 11 ต.ค. 2565 - วันที่ 27 ต.ค. 2565
     กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 กองกิจการนิสิต  วันที่ 6 ต.ค. 2565 - วันที่ 31 ต.ค. 2565
     กำหนดการปิด-เปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  วันที่ 6 ต.ค. 2565 - วันที่ 1 เม.ย. 2566
     ตำแหน่งงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565  วันที่ 1 ต.ค. 2565 - วันที่ 31 ต.ค. 2565
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ 4 ต.ค. 2565 - วันที่ 4 พ.ย. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2565  วันที่ 3 ต.ค. 2565 - วันที่ 7 ต.ค. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2565  วันที่ 3 ต.ค. 2565 - วันที่ 7 ต.ค. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตได้สิทธิ์กู้ยืม ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒  วันที่ 3 ต.ค. 2565 - วันที่ 31 ต.ค. 2565
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาธนาคารมิซูโอ แก่นิสิตในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565  วันที่ 20 ก.ย. 2565 - วันที่ 26 ก.ย. 2565
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด แก่นิสิตในชั้นปีที่ 3-4 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป สาขาวิชาเคมี และการบัญชี ปีการศึกษา 2565  วันที่ 20 ก.ย. 2565 - วันที่ 3 ต.ค. 2565
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 15 ก.ย. 2565 - วันที่ 19 ก.ย. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 13 ก.ย. 2565 - วันที่ 21 ก.ย. 2565
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานหอพักนิสิต  วันที่ 13 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖  วันที่ 13 ก.ย. 2565 - วันที่ 16 ก.ย. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโท (ฉบับที่ ๔)  วันที่ 9 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖)  วันที่ 9 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานหอพักนิสิต เพื่อปฏิบัติงานช่างหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 8 ก.ย. 2565 - วันที่ 13 ก.ย. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาและสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการศึกษา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565  วันที่ 7 ก.ย. 2565 - วันที่ 9 ก.ย. 2565
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  วันที่ 1 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตได้สิทธิ์กู้ยืม ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  วันที่ 2 ก.ย. 2565 - วันที่ 30 ก.ย. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 31 ส.ค. 2565 - วันที่ 1 ก.ย. 2565
     ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา และประกาศขยายระยะเวลาการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพฯ (ความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖)  วันที่ 23 ส.ค. 2565 - วันที่ 7 ก.ย. 2565
     รับสมัครงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานหอพักนิสิต เพื่อปฏิบัติงานช่างหอพักนิสิต จำนวน 3 อัตรา  วันที่ 23 ส.ค. 2565 - วันที่ 9 ก.ย. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕)  วันที่ 16 ส.ค. 2565 - วันที่ 5 ก.ย. 2565
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖  วันที่ 16 ส.ค. 2565 - วันที่ 19 ส.ค. 2565
     ขยายระยะเวลาการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 10 ส.ค. 2565 - วันที่ 9 ก.ย. 2565
     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ  วันที่ 2 ส.ค. 2565 - วันที่ 31 ส.ค. 2565
     ตำแหน่งงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  วันที่ 1 ส.ค. 2565 - วันที่ 31 ส.ค. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔)  วันที่ 27 ก.ค. 2565 - วันที่ 5 ส.ค. 2565
     ทุนการศึกษา โครงการ คมส่งฝัน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  วันที่ 25 ก.ค. 2565 - วันที่ 22 ส.ค. 2565
     ทุนการศึกษามูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ปีการศึกษา 2565  วันที่ 25 ก.ค. 2565 - วันที่ 7 ต.ค. 2565
     ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  วันที่ 25 ก.ค. 2565 - วันที่ 5 ส.ค. 2565
     ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565  วันที่ 25 ก.ค. 2565 - วันที่ 12 ส.ค. 2565
     การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 25 ก.ค. 2565 - วันที่ 26 ส.ค. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)  วันที่ 21 ก.ค. 2565 - วันที่ 31 ส.ค. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโท (ฉบับที่ ๓)  วันที่ 21 ก.ค. 2565 - วันที่ 31 ส.ค. 2565
     ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖)  วันที่ 20 ก.ค. 2565 - วันที่ 7 ส.ค. 2565
     รับสมัครนิสิตทำงาน part-time (ด่วน)  วันที่ 18 ก.ค. 2565 - วันที่ 23 ก.ค. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565  วันที่ 12 ก.ค. 2565 - วันที่ 15 ก.ค. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตได้สิทธิ์กู้ยืม ประเภทผู้กู้ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ ๒)  วันที่ 11 ก.ค. 2565 - วันที่ 31 ก.ค. 2565
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ  วันที่ 8 ก.ค. 2565 - วันที่ 15 ก.ค. 2565
     การยื่นเอกสารขอรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  วันที่ 6 ก.ค. 2565 - วันที่ 20 ก.ย. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  วันที่ 5 ก.ค. 2565 - วันที่ 31 ส.ค. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโท (ฉบับที่ ๒)  วันที่ 5 ก.ค. 2565 - วันที่ 31 ส.ค. 2565
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565  วันที่ 1 ก.ค. 2565 - วันที่ 31 ก.ค. 2565
     ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565  วันที่ 1 ก.ค. 2565 - วันที่ 11 ก.ค. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตได้สิทธิ์กู้ยืม ประเภทผู้กู้ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ ๑)  วันที่ 30 มิ.ย. 2565 - วันที่ 31 ก.ค. 2565
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานช่าง งานหอพักนิสิต จำนวน 2 อัตรา  วันที่ 30 มิ.ย. 2565 - วันที่ 20 ก.ค. 2565
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๔-๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕)  วันที่ 27 มิ.ย. 2565 - วันที่ 29 ก.ค. 2565
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานช่าง งานหอพักนิสิต จำนวน 2 อัตรา  วันที่ 10 มิ.ย. 2565 - วันที่ 20 มิ.ย. 2565
     ประกาศรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 9 มิ.ย. 2565 - วันที่ 30 มิ.ย. 2565
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565  วันที่ 1 มิ.ย. 2565 - วันที่ 30 มิ.ย. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑)  วันที่ 27 พ.ค. 2565 - วันที่ 31 ส.ค. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโท (ฉบับที่ ๑)  วันที่ 27 พ.ค. 2565 - วันที่ 31 ส.ค. 2565
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 24 พ.ค. 2565 - วันที่ 16 มิ.ย. 2565
     ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานหอพักนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วันที่ 23 พ.ค. 2565 - วันที่ 1 มิ.ย. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 20 พ.ค. 2565 - วันที่ 31 ก.ค. 2565
     งานหอพักนิสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานหอพักนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วันที่ 19 พ.ค. 2565 - วันที่ 23 พ.ค. 2565
     งานหอพักนิสิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานหอพักนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา  วันที่ 16 พ.ค. 2565 - วันที่ 23 พ.ค. 2565
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ  วันที่ 11 พ.ค. 2565 - วันที่ 12 พ.ค. 2565
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  วันที่ 1 พ.ค. 2565 - วันที่ 31 พ.ค. 2565
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ  วันที่ 29 เม.ย. 2565 - วันที่ 12 พ.ค. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 26 เม.ย. 2565 - วันที่ 6 พ.ค. 2565
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  วันที่ 26 เม.ย. 2565 - วันที่ 15 ก.ค. 2565
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓ เม.ย. ๒๕๖๔-๓ เม.ย. ๒๕๖๕)  วันที่ 11 เม.ย. 2565 - วันที่ 17 พ.ค. 2565
     ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ 11 เม.ย. 2565 - วันที่ 27 ต.ค. 2566
     ตำแหน่งงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565  วันที่ 1 เม.ย. 2565 - วันที่ 30 เม.ย. 2565
     รับสมัครนิสิตดีเด่น ประเภทนักกิจกรรมของหน่วยกิจกรรมกลาง (องค์การนิสิต หรือสภานิสิต หรือชมรมกิจกรรมนิสิต) แต่ละวิทยาเขต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันที่ 22 มี.ค. 2565 - วันที่ 11 พ.ค. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 18 มี.ค. 2565 - วันที่ 24 มี.ค. 2565
     กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และภาคต้น ปีการศึกษา 2565  วันที่ 12 มี.ค. 2565 - วันที่ 24 มิ.ย. 2565
     การจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 หอพักนิสิต  วันที่ 12 มี.ค. 2565 - วันที่ 19 มิ.ย. 2565
     แนวปฏิบัติการเข้าพักและการจองหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  วันที่ 12 มี.ค. 2565 - วันที่ 19 มิ.ย. 2565
     ตำแหน่งงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  วันที่ 1 มี.ค. 2565 - วันที่ 31 มี.ค. 2565
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ 4 มี.ค. 2565 - วันที่ 25 มี.ค. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 3 มี.ค. 2565 - วันที่ 30 เม.ย. 2565
     รายชื่อผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 3 มี.ค. 2565 - วันที่ 30 เม.ย. 2565
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ 10 ก.พ. 2565 - วันที่ 28 ก.พ. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าบำรุงหอพักและค่าบริการหอพัก (เต็มจำนวน) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 1 ก.พ. 2565 - วันที่ 15 ก.พ. 2565
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  วันที่ 1 ก.พ. 2565 - วันที่ 28 ก.พ. 2565
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าไฟฟ้าคงเหลือห้องปรับอากาศคืน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1  วันที่ 25 ม.ค. 2565 - วันที่ 6 มี.ค. 2565
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565  วันที่ 1 ม.ค. 2565 - วันที่ 31 ม.ค. 2565
     ประกาศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย" ปีการศึกษา 2564  วันที่ 7 ธ.ค. 2564 - วันที่ 17 ธ.ค. 2564
     ขยายเวลาการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2564  วันที่ 7 ธ.ค. 2564 - วันที่ 17 ธ.ค. 2564
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 26 พ.ย. 2564 - วันที่ 6 ก.พ. 2565
     กำหนดการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 25 พ.ย. 2564 - วันที่ 31 ธ.ค. 2564
     รายชื่อนิสิตผู้ขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2564  วันที่ 15 พ.ย. 2564 - วันที่ 30 พ.ย. 2564
     การขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 13 พ.ย. 2564 - วันที่ 16 ธ.ค. 2564
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตที่มีความสามารถด้านศิลปะเข้าขอรับทุนการศึกษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  วันที่ 11 พ.ย. 2564 - วันที่ 17 พ.ย. 2564
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าขอรับทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา คาวาซากิ ปีการศึกษา 2564  วันที่ 11 พ.ย. 2564 - วันที่ 17 พ.ย. 2564
     การคัดเลือกนิสิตเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564  วันที่ 5 พ.ย. 2564 - วันที่ 9 ธ.ค. 2564
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา คาวาซากิ ประจำปีการศึกษา 2564  วันที่ 2 พ.ย. 2564 - วันที่ 8 พ.ย. 2564
     กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  วันที่ 29 ต.ค. 2564 - วันที่ 30 พ.ย. 2564
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓- ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔)  วันที่ 28 ต.ค. 2564 - วันที่ 15 ธ.ค. 2564
     ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)  วันที่ 25 ต.ค. 2564 - วันที่ 31 ต.ค. 2564
     การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564  วันที่ 21 ต.ค. 2564 - วันที่ 31 ธ.ค. 2564
     ขั้นตอนการยืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้เปลี่ยนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  วันที่ 21 ต.ค. 2564 - วันที่ 31 ต.ค. 2564
     ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 20 ต.ค. 2564 - วันที่ 31 ต.ค. 2564
     แนวปฏิบัติการเข้าพักและการจองหอพักนิสิต สังกัดกองกิจการนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  วันที่ 16 ต.ค. 2564 - วันที่ 15 พ.ย. 2564
     การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564  วันที่ 7 ต.ค. 2564 - วันที่ 29 ต.ค. 2564
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา บุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2564  วันที่ 7 ต.ค. 2564 - วันที่ 18 ต.ค. 2564
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา บุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2564  วันที่ 7 ต.ค. 2564 - วันที่ 18 ต.ค. 2564
     ประกาศ การผ่อนผันการเรียกพล ประจำปี 2564  วันที่ 7 ต.ค. 2564 - วันที่ 30 ต.ค. 2564
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท  วันที่ 5 ต.ค. 2564 - วันที่ 31 ต.ค. 2564
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)  วันที่ 1 ต.ค. 2564 - วันที่ 31 ต.ค. 2564
     ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) ฯ (COVID-19) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 30 ก.ย. 2564 - วันที่ 22 ต.ค. 2564
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี  วันที่ 20 ก.ย. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
     รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืมเกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 17 ก.ย. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2564  วันที่ 13 ก.ย. 2564 - วันที่ 17 ก.ย. 2564
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ประจำปีการศึกษา 2564  วันที่ 13 ก.ย. 2564 - วันที่ 27 ก.ย. 2564
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  วันที่ 9 ก.ย. 2564 - วันที่ 13 ก.ย. 2564
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕  วันที่ 30 ส.ค. 2564 - วันที่ 6 ก.ย. 2564
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  วันที่ 27 ส.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
     เปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 16 ส.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา "โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์" ปีการศึกษา 2564  วันที่ 9 ส.ค. 2564 - วันที่ 25 ส.ค. 2564
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา "มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย" ปีการศึกษา 2564  วันที่ 9 ส.ค. 2564 - วันที่ 25 ส.ค. 2564
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา "มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค" ปีการศึกษา 2564  วันที่ 9 ส.ค. 2564 - วันที่ 25 ส.ค. 2564
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา "เครือเจริญโภคภัณฑ์" ประเภทความยากจน ปีการศึกษา 2564  วันที่ 9 ส.ค. 2564 - วันที่ 25 ส.ค. 2564
     กำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืมเกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 23 ก.ค. 2564 - วันที่ 31 ส.ค. 2564
     ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๔- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕)  วันที่ 16 ก.ค. 2564 - วันที่ 10 ส.ค. 2564
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  วันที่ 16 ก.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
     การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 8 ก.ค. 2564 - วันที่ 16 ส.ค. 2564
     แก้ไขคณะ/สาขาวิชาตามบัญชีเอกสารแนบท้ายของประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 8 ก.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  วันที่ 4 ก.ค. 2564 - วันที่ 15 ส.ค. 2564
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 2 ก.ค. 2564 - วันที่ 30 ก.ย. 2564
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าไฟฟ้าคงเหลือห้องปรับอากาศคืน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2-3  วันที่ 25 มิ.ย. 2564 - วันที่ 12 ก.ค. 2564
     การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) ชั้นปีที่ ๒ – ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 23 มิ.ย. 2564 - วันที่ 31 ส.ค. 2564
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓- ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๔)  วันที่ 21 มิ.ย. 2564 - วันที่ 9 ก.ค. 2564
     ประมูลขายทอดตลาด  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 - วันที่ 27 มิ.ย. 2564
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 90370  วันที่ 21 พ.ค. 2564 - วันที่ 31 พ.ค. 2564
     กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.) และลักษณะที่ ๒ (กรอ.) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 19 พ.ค. 2564 - วันที่ 15 ส.ค. 2564
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าไฟฟ้าคงเหลือห้องปรับอากาศคืน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1  วันที่ 19 พ.ค. 2564 - วันที่ 31 พ.ค. 2564
     ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา ๒๕63  วันที่ 13 พ.ค. 2564 - วันที่ 28 พ.ค. 2564
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 13 พ.ค. 2564 - วันที่ 19 พ.ค. 2564
     ขยายเวลาการรายงานตัวนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 6 พ.ค. 2564 - วันที่ 31 พ.ค. 2564
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หอพักเทา-ทอง 3  วันที่ 6 พ.ค. 2564 - วันที่ 27 พ.ค. 2564
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓ เม.ย. ๒๕๖๓-๓ เม.ย. ๒๕๖๔)  วันที่ 5 เม.ย. 2564 - วันที่ 14 พ.ค. 2564
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  วันที่ 3 เม.ย. 2564 - วันที่ 7 พ.ค. 2564
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  วันที่ 23 มี.ค. 2564 - วันที่ 22 มิ.ย. 2564
     ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 22 มี.ค. 2564 - วันที่ 7 เม.ย. 2564
     กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  วันที่ 18 มี.ค. 2564 - วันที่ 26 มี.ค. 2564
     ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 16 มี.ค. 2564 - วันที่ 31 ธ.ค. 2565
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 9 มี.ค. 2564 - วันที่ 28 มี.ค. 2564
     กำหนดการยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ ๒ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 9 มี.ค. 2564 - วันที่ 30 เม.ย. 2564
     กำหนดการจองและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 5 มี.ค. 2564 - วันที่ 20 พ.ค. 2564
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 5 มี.ค. 2564 - วันที่ 19 มี.ค. 2564
     การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ปีการศึกษา 2564  วันที่ 1 มี.ค. 2564 - วันที่ 12 มี.ค. 2564
     รายชื่อนิสิตผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร รอบที่ 2  วันที่ 2 มี.ค. 2564 - วันที่ 31 พ.ค. 2564
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต  วันที่ 2 มี.ค. 2564 - วันที่ 19 มี.ค. 2564
     กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และกำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 21 ก.พ. 2564 - วันที่ 19 มิ.ย. 2564
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่ 19 ก.พ. 2564 - วันที่ 24 ก.พ. 2564
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 17 ก.พ. 2564 - วันที่ 2 มี.ค. 2564
     ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  วันที่ 9 ก.พ. 2564 - วันที่ 25 ก.พ. 2564
     ประกาศรายชื่อนิสิตขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ 1)  วันที่ 8 ก.พ. 2564 - วันที่ 30 เม.ย. 2564
     การขอรับเงินคืนค่าหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  วันที่ 3 ก.พ. 2564 - วันที่ 28 ก.พ. 2564
     รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 1 ก.พ. 2564 - วันที่ 5 มี.ค. 2564
     ยกเลิก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 27 ม.ค. 2564 - วันที่ 17 ก.พ. 2564
     ประชาสัมพันธ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรม องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 8 ม.ค. 2564 - วันที่ 28 ก.พ. 2564
     การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)  วันที่ 6 ม.ค. 2564 - วันที่ 26 ม.ค. 2564
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนนักกิจกรรมสำหรับหน่วยกิจกรรม องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 16 ธ.ค. 2563 - วันที่ 31 ธ.ค. 2563
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 1 ธ.ค. 2563 - วันที่ 20 ธ.ค. 2563
     กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  วันที่ 23 พ.ย. 2563 - วันที่ 17 ธ.ค. 2563
     ประกาศผลผู้ชนะให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่  วันที่ 19 พ.ย. 2563 - วันที่ 30 พ.ย. 2563
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง 3 (ร้านสะดวกซื้อ)  วันที่ 17 พ.ย. 2563 - วันที่ 23 พ.ย. 2563
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (9 พ.ย. 63 - 6 ก.พ. 64)  วันที่ 3 พ.ย. 2563 - วันที่ 7 ก.พ. 2564
     ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2563  วันที่ 2 พ.ย. 2563 - วันที่ 23 ธ.ค. 2563
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒-๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓)  วันที่ 29 ต.ค. 2563 - วันที่ 30 พ.ย. 2563
     กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  วันที่ 26 ต.ค. 2563 - วันที่ 20 พ.ย. 2563
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่  วันที่ 22 ต.ค. 2563 - วันที่ 30 ต.ค. 2563
     ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2563  วันที่ 12 ต.ค. 2563 - วันที่ 30 ต.ค. 2563
     ประกาศรายชืื่อนิสิตผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ  วันที่ 22 ก.ย. 2563 - วันที่ 30 ต.ค. 2563
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0879/2563 เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับปีการศึกษา 2563  วันที่ 27 ส.ค. 2563 - วันที่ 30 มิ.ย. 2564
     การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่ 8 ก.ย. 2563 - วันที่ 30 พ.ย. 2563
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๔  วันที่ 28 ส.ค. 2563 - วันที่ 3 ก.ย. 2563
     การขอรับเงินคืนเต็มจำนวนค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  วันที่ 17 ส.ค. 2563 - วันที่ 30 ต.ค. 2563
     ทุนการศึกษา ธนาคารมิซูโฮ ปีการศึกษา 2563  วันที่ 17 ส.ค. 2563 - วันที่ 27 ส.ค. 2563
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔  วันที่ 4 ส.ค. 2563 - วันที่ 11 ส.ค. 2563
     ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 30 ก.ค. 2563 - วันที่ 31 ส.ค. 2563
     รายชื่อนิสิตหอพักที่ส่งใบแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 23 ก.ค. 2563 - วันที่ 31 ส.ค. 2563
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563  วันที่ 15 ก.ค. 2563 - วันที่ 10 ส.ค. 2563
     ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๓- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔)  วันที่ 13 ก.ค. 2563 - วันที่ 31 ก.ค. 2563
     ประกาศ การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่ 1 ก.ค. 2563 - วันที่ 31 ก.ค. 2563
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 - วันที่ 10 ก.ค. 2563
     การขอรับเงินคืนส่วนต่างค่าบำรุงหอพักและการขอรับเงินคืนส่วนลดค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  วันที่ 26 มิ.ย. 2563 - วันที่ 1 ส.ค. 2563
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปีการศึกษา 2563  วันที่ 17 มิ.ย. 2563 - วันที่ 20 ส.ค. 2563
     เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 - วันที่ 30 มิ.ย. 2563
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓  วันที่ 10 มิ.ย. 2563 - วันที่ 15 มิ.ย. 2563
     ประกาศการรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศหอพักกองกิจการนิสิต 1-2 ภาคปลาย ปี 62  วันที่ 8 มิ.ย. 2563 - วันที่ 30 มิ.ย. 2563
     ประมูลขายทอดตลาด พัสดุโครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 5 พ.ค. 2563 - วันที่ 15 พ.ค. 2563
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒-๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓)  วันที่ 28 เม.ย. 2563 - วันที่ 31 พ.ค. 2563
     การรับเงินคืนค่าบำรุงหอพักและค่าบริการหอพัก สังกัดสำนักงานอธิการบดี สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  วันที่ 11 เม.ย. 2563 - วันที่ 16 พ.ค. 2563
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562  วันที่ 10 เม.ย. 2563 - วันที่ 31 ก.ค. 2563
     เลื่อนกำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)  วันที่ 9 เม.ย. 2563 - วันที่ 30 เม.ย. 2563
     ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562  วันที่ 2 เม.ย. 2563 - วันที่ 20 เม.ย. 2563
     ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  วันที่ 24 มี.ค. 2563 - วันที่ 31 มี.ค. 2563
     การส่งเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตและบุคลากรที่เกิดจากอุบัติเหตุ  วันที่ 19 มี.ค. 2563 - วันที่ 30 เม.ย. 2563
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  วันที่ 4 มี.ค. 2563 - วันที่ 10 มี.ค. 2563
     ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารตผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓  วันที่ 2 มี.ค. 2563 - วันที่ 31 มี.ค. 2563
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 24 ก.พ. 2563 - วันที่ 13 มี.ค. 2563
     ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 24 ก.พ. 2563 - วันที่ 31 ต.ค. 2564
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา  วันที่ 13 ก.พ. 2563 - วันที่ 28 ก.พ. 2563
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 3 ก.พ. 2563 - วันที่ 19 ก.พ. 2563
     โครงการทุนการศึกษาสัมพันธ์และบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2562  วันที่ 5 ก.พ. 2563 - วันที่ 17 ก.พ. 2563
     ขยายเวลาการสมัครคัดเลือกเข้าขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่2) ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 5 ก.พ. 2563 - วันที่ 19 ก.พ. 2563
     ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมวินัยนิสิต ขับขี่ปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วันที่ 4 ก.พ. 2563 - วันที่ 27 ก.พ. 2563
     ประกาศการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต ภาคฤดูร้อน/62 และภาคต้น/63  วันที่ 31 ม.ค. 2563 - วันที่ 30 มิ.ย. 2563
     กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  วันที่ 28 ม.ค. 2563 - วันที่ 31 พ.ค. 2563
     กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 / กำหนดเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 / กำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  วันที่ 28 ม.ค. 2563 - วันที่ 31 ส.ค. 2563
     กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  วันที่ 28 ม.ค. 2563 - วันที่ 30 เม.ย. 2563
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  วันที่ 15 ม.ค. 2563 - วันที่ 31 ม.ค. 2563
     ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอดุมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 8 ม.ค. 2563 - วันที่ 31 ม.ค. 2563
     ประกาศขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร รอบที่ 2  วันที่ 2 ม.ค. 2563 - วันที่ 25 ม.ค. 2563
     ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ขอยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1  วันที่ 24 ธ.ค. 2562 - วันที่ 30 เม.ย. 2563
     โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 6 ธ.ค. 2562 - วันที่ 6 ม.ค. 2563
     ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ปี2562  วันที่ 6 ธ.ค. 2562 - วันที่ 20 ก.พ. 2563
     ทุนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562  วันที่ 4 ธ.ค. 2562 - วันที่ 13 ธ.ค. 2562
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 27 พ.ย. 2562 - วันที่ 27 ธ.ค. 2562
     การรับเงินค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (โครงการหอพักเทาทอง)  วันที่ 20 พ.ย. 2562 - วันที่ 29 ก.พ. 2563
     ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2562  วันที่ 4 พ.ย. 2562 - วันที่ 10 ม.ค. 2563
     แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 4 พ.ย. 2562 - วันที่ 6 พ.ย. 2562
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๑-๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒)  วันที่ 29 ต.ค. 2562 - วันที่ 2 ธ.ค. 2562
     ทปอ.ขอความร่วมมือทุกโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติตามประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  วันที่ 16 ต.ค. 2562 - วันที่ 16 ต.ค. 2563
     รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 10 ต.ค. 2562 - วันที่ 24 ต.ค. 2562
     ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 7 ต.ค. 2562 - วันที่ 30 พ.ย. 2562
     ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ปีการศึกษา 2562  วันที่ 3 ต.ค. 2562 - วันที่ 7 ต.ค. 2562
     กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส และการสัมมนาเรียนรู้การทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น  วันที่ 2 ต.ค. 2562 - วันที่ 11 ต.ค. 2562
     ทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ  วันที่ 1 ต.ค. 2562 - วันที่ 21 ต.ค. 2562
     ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าหอพักกองกิจการนิสิต ภาคปลาย/2562  วันที่ 30 ก.ย. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2562
     ขอผ่อนผันการเรียกพล ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 21 ก.ย. 2562 - วันที่ 5 ต.ค. 2562
     กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (หอพักเทา-ทอง1 , หอพักเทา-ทอง 2 , หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4)  วันที่ 12 ก.ย. 2562 - วันที่ 1 ธ.ค. 2562
     ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563  วันที่ 11 ก.ย. 2562 - วันที่ 30 ก.ย. 2562
     ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2562  วันที่ 11 ก.ย. 2562 - วันที่ 31 ต.ค. 2563
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓  วันที่ 26 ส.ค. 2562 - วันที่ 9 ก.ย. 2562
     ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓)  วันที่ 13 ส.ค. 2562 - วันที่ 21 ส.ค. 2562
     การคัดสำเนาทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยและการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัย  วันที่ 8 ส.ค. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2568
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (1ส.ค.๒๕๖๑-1ส.ค.๒๕๖๒)  วันที่ 7 ส.ค. 2562 - วันที่ 11 ก.ย. 2562
     ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา บริษัท คาวาซากิ  วันที่ 7 ส.ค. 2562 - วันที่ 14 ส.ค. 2562
     ขอรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหารในปีถัดไป (ปีการศึกษา 2563)  วันที่ 7 ส.ค. 2562 - วันที่ 21 ส.ค. 2562
     ประกาศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มิซูโฮ ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 6 ส.ค. 2562 - วันที่ 23 ส.ค. 2562
     รับสมัครนิสิตคัดเลือกเข้าขอรับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 6 ส.ค. 2562 - วันที่ 30 ส.ค. 2562
     ประกาศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มิซูโฮ ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 5 ส.ค. 2562 - วันที่ 23 ส.ค. 2562
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 2 ส.ค. 2562 - วันที่ 29 ต.ค. 2562
     ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา "RBRU Anti Drug"  วันที่ 31 ก.ค. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
     ตำแหน่งงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  วันที่ 1 ส.ค. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
     ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา "RBRU Anti Drug"  วันที่ 1 ส.ค. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  วันที่ 1 ส.ค. 2562 - วันที่ 2 พ.ย. 2562
     ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ปีการศึกษา 2562  วันที่ 12 ก.ค. 2562 - วันที่ 30 ส.ค. 2562
     ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2562  วันที่ 12 ก.ค. 2562 - วันที่ 30 ส.ค. 2562
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2562  วันที่ 4 ก.ค. 2562 - วันที่ 22 ก.ค. 2562
     นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา คุณนฤดม พิสิษฐเกษม  วันที่ 4 ก.ค. 2562 - วันที่ 8 ก.ค. 2562
     นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา คุณวนิรัตน์ เกตุรัตนกุล  วันที่ 4 ก.ค. 2562 - วันที่ 8 ก.ค. 2562
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอเข้ารับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562  วันที่ 4 ก.ค. 2562 - วันที่ 20 ส.ค. 2562
     นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา คุณชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา  วันที่ 4 ก.ค. 2562 - วันที่ 8 ก.ค. 2562
     รับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2562  วันที่ 2 ก.ค. 2562 - วันที่ 27 ก.ค. 2562
     ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว”  วันที่ 26 มิ.ย. 2562 - วันที่ 12 ก.ค. 2562
     การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 21 มิ.ย. 2562 - วันที่ 30 มิ.ย. 2562
     กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 21 มิ.ย. 2562 - วันที่ 7 ส.ค. 2562
     รับสมัครนิสิต เข้าพักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 19 มิ.ย. 2562 - วันที่ 31 ก.ค. 2562
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒๘พ.ค.๒๕๖๑-๒๘พ.ค.๒๕๖๒)  วันที่ 29 พ.ค. 2562 - วันที่ 29 มิ.ย. 2562
     หลักเกณฑ์และการส่งผลงานเข้าชิงรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น "ยาเสพติด อย่าคิดลอง" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  วันที่ 27 พ.ค. 2562 - วันที่ 2 ส.ค. 2562
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลัก" รุ่นที่ ๒/๖๒  วันที่ 27 พ.ค. 2562 - วันที่ 30 มิ.ย. 2562
     ปฏิทินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 3 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 16 พ.ค. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2562
     การขอรับเงินค่าไฟฟ้า ห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  วันที่ 11 พ.ค. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
     เปิดจองพร้อมชำระเงินค่าหอพัก (โครงการหอพักเทา-ทอง) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2  วันที่ 11 พ.ค. 2562 - วันที่ 31 ก.ค. 2562
     รับสมัครนิสิตทำงาน part-time  วันที่ 1 พ.ค. 2562 - วันที่ 31 พ.ค. 2562
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  วันที่ 1 พ.ค. 2562 - วันที่ 31 พ.ค. 2562
     ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 19 เม.ย. 2562 - วันที่ 19 พ.ค. 2562
     ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 5 เม.ย. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2563
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  วันที่ 4 เม.ย. 2562 - วันที่ 18 เม.ย. 2562
     ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562  วันที่ 4 เม.ย. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2562
     กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 / เปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (โครงการหอพักเทา-ทอง)  วันที่ 4 เม.ย. 2562 - วันที่ 31 ส.ค. 2562
     รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีเข้าอยู่หอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก  วันที่ 3 เม.ย. 2562 - วันที่ 30 มิ.ย. 2562
     รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 1 เม.ย. 2562 - วันที่ 30 เม.ย. 2562
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  วันที่ 22 มี.ค. 2562 - วันที่ 28 มี.ค. 2562
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตนเอง ให้โอกาสผู้ป่วย"  วันที่ 20 มี.ค. 2562 - วันที่ 21 มี.ค. 2562
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 18 มี.ค. 2562 - วันที่ 29 มี.ค. 2562
     รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีเข้าอยู่หอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก  วันที่ 19 มี.ค. 2562 - วันที่ 31 พ.ค. 2562
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  วันที่ 19 มี.ค. 2562 - วันที่ 31 มี.ค. 2562
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 6 มี.ค. 2562 - วันที่ 13 มี.ค. 2562
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 5 มี.ค. 2562 - วันที่ 12 มี.ค. 2562
     ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๒  วันที่ 5 มี.ค. 2562 - วันที่ 30 เม.ย. 2562
     ประกาศการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  วันที่ 4 มี.ค. 2562 - วันที่ 25 มี.ค. 2562
     การลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 18 ก.พ. 2562 - วันที่ 24 มี.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา หอพักเทา-ทอง ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 15 ก.พ. 2562 - วันที่ 15 มี.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพักเทา-ทอง ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 15 ก.พ. 2562 - วันที่ 15 มี.ค. 2562
     การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  วันที่ 12 ก.พ. 2562 - วันที่ 20 ก.พ. 2562
     การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  วันที่ 11 ก.พ. 2562 - วันที่ 20 ก.พ. 2562
     การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  วันที่ 11 ก.พ. 2562 - วันที่ 20 ก.พ. 2562
     การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  วันที่ 11 ก.พ. 2562 - วันที่ 20 ก.พ. 2562
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 7 ก.พ. 2562 - วันที่ 3 มี.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำ หอพักเทา-ทอง ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 1 ก.พ. 2562 - วันที่ 1 มี.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 1 ก.พ. 2562 - วันที่ 1 มี.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 1 ก.พ. 2562 - วันที่ 1 มี.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำประตูช่องเซอร์วิสใต้อาคาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 1 ก.พ. 2562 - วันที่ 1 มี.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 1 ก.พ. 2562 - วันที่ 1 มี.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 28 ม.ค. 2562 - วันที่ 28 ก.พ. 2562
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ "แบ่งปันความรักด้วยโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"  วันที่ 28 ม.ค. 2562 - วันที่ 14 ก.พ. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 24 ม.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.พ. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 24 ม.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.พ. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 24 ม.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.พ. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 24 ม.ค. 2562 - วันที่ 24 ก.พ. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพักเทา-ทอง ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 22 ม.ค. 2562 - วันที่ 22 ก.พ. 2562
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  วันที่ 1 ม.ค. 2562 - วันที่ 31 ม.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 22 ม.ค. 2562 - วันที่ 22 ก.พ. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 18 ม.ค. 2562 - วันที่ 18 ก.พ. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ หอพักเทา-ทอง ๑ อาคาร A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 18 ม.ค. 2562 - วันที่ 18 ก.พ. 2562
     การคัดเลือกนิสิตเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 10 ม.ค. 2562 - วันที่ 16 ม.ค. 2562
     ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 8 ม.ค. 2562 - วันที่ 20 ก.พ. 2562
     เปิดจองที่พัก "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560"  วันที่ 3 ม.ค. 2562 - วันที่ 31 พ.ค. 2562
     การรับเงินคงเหลือ "ค่าไฟฟ้า" ห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561  วันที่ 2 ม.ค. 2562 - วันที่ 30 เม.ย. 2562
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 17 มกราคม 2562 "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"  วันที่ 2 ม.ค. 2562 - วันที่ 17 ม.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง  วันที่ 28 ธ.ค. 2561 - วันที่ 28 ม.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 28 ธ.ค. 2561 - วันที่ 28 ม.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระบบไฟฟ้าเครื่องดับเพลิง หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 28 ธ.ค. 2561 - วันที่ 28 ม.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 28 ธ.ค. 2561 - วันที่ 28 ม.ค. 2562
     ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารผ่อนผันทหารปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  วันที่ 26 ธ.ค. 2561 - วันที่ 31 ธ.ค. 2562
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 26 ธ.ค. 2561 - วันที่ 4 ม.ค. 2562
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิยาลัย ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 24 ธ.ค. 2561 - วันที่ 28 ธ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๖ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 21 ธ.ค. 2561 - วันที่ 21 ม.ค. 2562
     ข้อมูลหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 3 พ.ค. 2566 - วันที่ 31 ธ.ค. 2567
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒  วันที่ 13 ธ.ค. 2561 - วันที่ 13 ม.ค. 2562
     ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  วันที่ 11 ธ.ค. 2561 - วันที่ 25 ธ.ค. 2561
     ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)  วันที่ 6 ธ.ค. 2561 - วันที่ 31 ธ.ค. 2561
     กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561  วันที่ 6 ธ.ค. 2561 - วันที่ 28 ต.ค. 2562
     ตำแหน่งงานประจำเดือนธันาวคม พ.ศ. 2561  วันที่ 1 ธ.ค. 2561 - วันที่ 31 ธ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 30 พ.ย. 2561 - วันที่ 30 ธ.ค. 2561
     ประากาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 29 พ.ย. 2561 - วันที่ 29 ธ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง อาคาร A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 29 พ.ย. 2561 - วันที่ 29 ธ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 29 พ.ย. 2561 - วันที่ 29 ธ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 29 พ.ย. 2561 - วันที่ 29 ธ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 23 พ.ย. 2561 - วันที่ 23 ธ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 23 พ.ย. 2561 - วันที่ 23 ธ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่อน ปลอกหมอน และฟ้าห่มหอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 23 พ.ย. 2561 - วันที่ 23 ธ.ค. 2561
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  วันที่ 1 พ.ย. 2561 - วันที่ 30 พ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ ชนิด โดยวิธีเฉพาะ  วันที่ 19 พ.ย. 2561 - วันที่ 19 ธ.ค. 2561
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชียวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  วันที่ 15 พ.ย. 2561 - วันที่ 7 ธ.ค. 2561
     ประากาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 พ.ย. 2561 - วันที่ 12 ธ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง หอพักเทา-ทอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 พ.ย. 2561 - วันที่ 12 ธ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการวันชาวหอพัก จำนวน ๔ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง  วันที่ 12 พ.ย. 2561 - วันที่ 12 ธ.ค. 2561
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 1 พ.ย. 2561 - วันที่ 1 ธ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 1 พ.ย. 2561 - วันที่ 1 ธ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง ห้องคอมพิวเตอร์ หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 31 ต.ค. 2561 - วันที่ 30 พ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 31 ต.ค. 2561 - วันที่ 30 พ.ย. 2561
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๗ ต.ค.๒๕๖๐-๒๗ ต.ค.๒๕๖๑)  วันที่ 31 ต.ค. 2561 - วันที่ 30 พ.ย. 2561
     ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 25 ต.ค. 2561 - วันที่ 28 ต.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระบบควบคุมไฟฟ้าเครื่องปั้มน้ำ หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 22 ต.ค. 2561 - วันที่ 22 พ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 22 ต.ค. 2561 - วันที่ 22 พ.ย. 2561
     กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 19 ต.ค. 2561 - วันที่ 31 ธ.ค. 2561
     การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร  วันที่ 17 ต.ค. 2561 - วันที่ 30 พ.ย. 2561
     ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  วันที่ 16 ต.ค. 2561 - วันที่ 31 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 ต.ค. 2561 - วันที่ 12 พ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 ต.ค. 2561 - วันที่ 12 พ.ย. 2561
     งานpart time สำหรับนิสิตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  วันที่ 1 ต.ค. 2561 - วันที่ 31 ต.ค. 2561
     ตำแหน่งงานประจำเดือนตุลาคมพ.ศ. 2561  วันที่ 1 ต.ค. 2561 - วันที่ 31 ต.ค. 2561
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  วันที่ 8 ต.ค. 2561 - วันที่ 12 ต.ค. 2561
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 5 ต.ค. 2561 - วันที่ 5 พ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 5 ต.ค. 2561 - วันที่ 5 พ.ย. 2561
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 18 ตุลาคม 2561 "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"  วันที่ 28 ก.ย. 2561 - วันที่ 18 ต.ค. 2561
     การรับเงินคืน (เงินค่าประกันของเสียหาย)หอพัก 50 ปีเทาทอง, หอพักเทาทอง2, หอพักเทาทอง3 และหอพักเทาทอง 4 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 28 ก.ย. 2561 - วันที่ 28 ก.พ. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 26 ก.ย. 2561 - วันที่ 26 ต.ค. 2561
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง ๔  วันที่ 26 ก.ย. 2561 - วันที่ 26 ต.ค. 2561
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  วันที่ 24 ก.ย. 2561 - วันที่ 8 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 19 ก.ย. 2561 - วันที่ 19 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 19 ก.ย. 2561 - วันที่ 19 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 18 ก.ย. 2561 - วันที่ 18 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 14 ก.ย. 2561 - วันที่ 14 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหอมน หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 14 ก.ย. 2561 - วันที่ 14 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 ก.ย. 2561 - วันที่ 12 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 ก.ย. 2561 - วันที่ 12 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 ก.ย. 2561 - วันที่ 12 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสนอซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 ก.ย. 2561 - วันที่ 12 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระบบควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ หอพักเทา-ทอง ๓ อาคาร B จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ก.ย. 2561 - วันที่ 6 ต.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ชำรุดภายในห้องพักนิสิต หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง จำนนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ก.ย. 2561 - วันที่ 6 ต.ค. 2561
     การขอผ่อนผันการเรียกพลปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 4 ก.ย. 2561 - วันที่ 28 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 4 ก.ย. 2561 - วันที่ 4 ต.ค. 2561
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561  วันที่ 3 ก.ย. 2561 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561  วันที่ 3 ก.ย. 2561 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 31 ส.ค. 2561 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระบบควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊มน้ำ หอพักเทา-ทอง ๒ อาคาร A จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 31 ส.ค. 2561 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 31 ส.ค. 2561 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๑๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 31 ส.ค. 2561 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 31 ส.ค. 2561 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้าปั๊มน้ำ หอพักเทา-ทอง ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 24 ส.ค. 2561 - วันที่ 24 ก.ย. 2561
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา  วันที่ 24 ส.ค. 2561 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 23 ส.ค. 2561 - วันที่ 23 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 23 ส.ค. 2561 - วันที่ 23 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 22 ส.ค. 2561 - วันที่ 22 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มสันกาว พร้อมปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 22 ส.ค. 2561 - วันที่ 22 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งของชำรุด หอพักเทา-ทอง ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 22 ส.ค. 2561 - วันที่ 22 ก.ย. 2561
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒  วันที่ 17 ส.ค. 2561 - วันที่ 30 ก.ย. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบควบคุมระดับน้ำชั้นดาดฟ้า หอพักเทา-ทอง ๒ อาคาร B จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 16 ส.ค. 2561 - วันที่ 16 ก.ย. 2561
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ ส.ค.๒๕๖๐-๑ ส.ค.๒๕๖๑)  วันที่ 16 ส.ค. 2561 - วันที่ 15 ก.ย. 2561
     ประกาศ ขอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหารในปีการศึกษา ๒๕๖๒  วันที่ 15 ส.ค. 2561 - วันที่ 22 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งของชำรุด หอพักเทา-ทอง ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 14 ส.ค. 2561 - วันที่ 14 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 14 ส.ค. 2561 - วันที่ 14 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำหอพักเทา-ทอง ๒ อาคาร B จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 14 ส.ค. 2561 - วันที่ 14 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งของชำรุด หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 10 ส.ค. 2561 - วันที่ 10 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งของชำรุด หอพักเทา-ทอง ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 10 ส.ค. 2561 - วันที่ 10 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพักเทา-ทอง ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 10 ส.ค. 2561 - วันที่ 10 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 10 ส.ค. 2561 - วันที่ 10 ก.ย. 2561
     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  วันที่ 1 ส.ค. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2561
     โครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ประจำปี ๒๕๖๑  วันที่ 9 ส.ค. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2561
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารการรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 - 5 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 7 ส.ค. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ น้ำดื่มแก้วพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ส.ค. 2561 - วันที่ 6 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำหอพักเทา-ทอง ๒ อาคาร A จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ส.ค. 2561 - วันที่ 6 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ส.ค. 2561 - วันที่ 6 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ส.ค. 2561 - วันที่ 6 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ส.ค. 2561 - วันที่ 6 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-ทอง ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ส.ค. 2561 - วันที่ 6 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ส.ค. 2561 - วันที่ 6 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ส.ค. 2561 - วันที่ 6 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ส.ค. 2561 - วันที่ 6 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ส.ค. 2561 - วันที่ 6 ก.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๕ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ส.ค. 2561 - วันที่ 6 ก.ย. 2561
     ตำแหน่งงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  วันที่ 1 ส.ค. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2561
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 23 สิงหาคม 2561 "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"  วันที่ 2 ส.ค. 2561 - วันที่ 23 ส.ค. 2561
     ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 31 ก.ค. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2561
     ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 26 ก.ค. 2561 - วันที่ 14 ส.ค. 2561
     ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 26 ก.ค. 2561 - วันที่ 14 ส.ค. 2561
     การเลื่อนยศ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่ ๕  วันที่ 26 ก.ค. 2561 - วันที่ 9 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ ชนิด ในโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนิสิตหอพักและบุคลากรหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 24 ก.ค. 2561 - วันที่ 24 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ ชนิด ในโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนิสิตหอพักและบุคลากรหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 24 ก.ค. 2561 - วันที่ 24 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 24 ก.ค. 2561 - วันที่ 24 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 24 ก.ค. 2561 - วันที่ 24 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน ๘ หลัง ในโครงการแรกพบนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 24 ก.ค. 2561 - วันที่ 24 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 18 ก.ค. 2561 - วันที่ 18 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 18 ก.ค. 2561 - วันที่ 18 ส.ค. 2561
     รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพัก ของมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 17 ก.ค. 2561 - วันที่ 31 ก.ค. 2561
     กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 1 ก.ค. 2561 - วันที่ 3 ส.ค. 2561
     การคืนเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน 2560 (หอพัก 50ปีเทาทอง, หอพักเทาทอง2, หอพักเทาทอง3, หอพักเทาทอง4)  วันที่ 11 ก.ค. 2561 - วันที่ 31 ต.ค. 2561
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  วันที่ 1 ก.ค. 2561 - วันที่ 31 ก.ค. 2561
     รับสมัครนิสิตทำงาน part-time  วันที่ 1 ก.ค. 2561 - วันที่ 31 ก.ค. 2561
     ประกาศรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 8 ก.ค. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ก.ค. 2561 - วันที่ 6 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนว ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 6 ก.ค. 2561 - วันที่ 6 ส.ค. 2561
     งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  วันที่ 4 ก.ค. 2561 - วันที่ 28 ก.ค. 2561
     โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๑  วันที่ 4 ก.ค. 2561 - วันที่ 15 ก.ค. 2561
     ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อโครงการ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี"  วันที่ 4 ก.ค. 2561 - วันที่ 25 ต.ค. 2561
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 2 ก.ค. 2561 - วันที่ 10 ก.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ ขนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 28 มิ.ย. 2561 - วันที่ 28 ก.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 28 มิ.ย. 2561 - วันที่ 28 ก.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 28 มิ.ย. 2561 - วันที่ 28 ก.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 26 มิ.ย. 2561 - วันที่ 26 ก.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 25 มิ.ย. 2561 - วันที่ 25 ก.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 25 มิ.ย. 2561 - วันที่ 25 ก.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 25 มิ.ย. 2561 - วันที่ 25 ก.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและทำความสะอาดตู้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 18 มิ.ย. 2561 - วันที่ 18 ก.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 15 มิ.ย. 2561 - วันที่ 15 ก.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 15 มิ.ย. 2561 - วันที่ 15 ก.ค. 2561
     ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจจากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด  วันที่ 13 มิ.ย. 2561 - วันที่ 16 มิ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปู  วันที่ 1 มิ.ย. 2561 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  วันที่ 1 มิ.ย. 2561 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     รับสมัครนิสิตทำงาน part-time  วันที่ 1 มิ.ย. 2561 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๘พ.ค.๒๕๖๐-๒๘พ.ค.๒๕๖๑)  วันที่ 1 มิ.ย. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2561
     ปฏิทินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒, ๓, ๔, ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 30 พ.ค. 2561 - วันที่ 31 มี.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพักเทา-ทอง 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 28 พ.ค. 2561 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 28 พ.ค. 2561 - วันที่ 31 ต.ค. 2562
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 28 พ.ค. 2561 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม หอพักเทา-ทอง ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 28 พ.ค. 2561 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 23 พ.ค. 2561 - วันที่ 23 มิ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 23 พ.ค. 2561 - วันที่ 23 มิ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้า หอพักเทา-ทอง ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 23 พ.ค. 2561 - วันที่ 23 มิ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 23 พ.ค. 2561 - วันที่ 23 มิ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 23 พ.ค. 2561 - วันที่ 23 มิ.ย. 2561
     ประกาศรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 3 - 5 ห้วงที่ 1 (รอบเก็บตก) ปีการศึกษา 2561  วันที่ 23 พ.ค. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2561
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2561 (ห้วงที่ 1) วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561  วันที่ 21 พ.ค. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด  วันที่ 18 พ.ค. 2561 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ  วันที่ 1 พ.ค. 2561 - วันที่ 31 พ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพัดลมหอพักเทา-ทอง2  วันที่ 16 พ.ค. 2561 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพัดลมหอพัก 50ปีเทา-ทอง  วันที่ 16 พ.ค. 2561 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     ประกาศการรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก หอพัก 14-15 ปีการศึกษา 2560  วันที่ 15 พ.ค. 2561 - วันที่ 20 พ.ค. 2561
     ประกาศการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 8 พ.ค. 2561 - วันที่ 20 พ.ค. 2561
     กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าหอพัก ภาคฤดูร้อน/2560 หอพัก 14 -15  วันที่ 15 พ.ค. 2561 - วันที่ 20 พ.ค. 2561
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561  วันที่ 1 พ.ค. 2561 - วันที่ 31 พ.ค. 2561
     การคืนเงินคงเหลือค่าบริหารหอพัก หอพัก 50ปีเทาทอง,หอพักเทา-ทอง2,หอพักเทาทอง3,และหอพักเทาทอง4 ภาคต้นและปลาย ปีการศึกษา 2560  วันที่ 3 พ.ค. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  วันที่ 3 พ.ค. 2561 - วันที่ 31 ก.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 2 พ.ค. 2561 - วันที่ 31 พ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 2 พ.ค. 2561 - วันที่ 31 พ.ค. 2561
     การสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ของหอพัก 50 ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4  วันที่ 23 เม.ย. 2561 - วันที่ 31 พ.ค. 2561
     กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561  วันที่ 23 เม.ย. 2561 - วันที่ 31 ส.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.61  วันที่ 10 เม.ย. 2561 - วันที่ 31 พ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค. 61  วันที่ 10 เม.ย. 2561 - วันที่ 31 พ.ค. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย. 61  วันที่ 10 เม.ย. 2561 - วันที่ 30 มิ.ย. 2561
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต “จิตอาสา บริจาคโลหิต เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา” (26 เม.ย. 61)  วันที่ 4 เม.ย. 2561 - วันที่ 26 เม.ย. 2561
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทาทอง  วันที่ 3 เม.ย. 2561 - วันที่ 31 พ.ค. 2561
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  วันที่ 3 เม.ย. 2561 - วันที่ 31 พ.ค. 2561
     ตำแหน่งงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  วันที่ 3 เม.ย. 2561 - วันที่ 30 เม.ย. 2561
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 28 มี.ค. 2561 - วันที่ 25 เม.ย. 2561
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 28 มี.ค. 2561 - วันที่ 25 เม.ย. 2561
     เปิดจองที่พักบุคคลภายนอก ครั้งที่ 2 "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559"  วันที่ 27 มี.ค. 2561 - วันที่ 30 เม.ย. 2561
     ตำแหน่งงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561  วันที่ 2 มี.ค. 2561 - วันที่ 31 มี.ค. 2561
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"  วันที่ 28 ก.พ. 2561 - วันที่ 22 มี.ค. 2561
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561  วันที่ 28 ก.พ. 2561 - วันที่ 23 มี.ค. 2561
     กำหนดยื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี 2560 (ครั้งสุดท้าย)  วันที่ 19 ก.พ. 2561 - วันที่ 22 ก.พ. 2561
     ประกาศรายชื่อนิสิตขอผ่อนผันทหารฯ รอบที่ 2  วันที่ 7 ก.พ. 2561 - วันที่ 31 พ.ค. 2561
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เติมความรักด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยโลหิต ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  วันที่ 1 ก.พ. 2561 - วันที่ 15 ก.พ. 2561
     เปิดจองที่พัก "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559"  วันที่ 23 ม.ค. 2561 - วันที่ 30 เม.ย. 2561
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561  วันที่ 23 ม.ค. 2561 - วันที่ 31 ม.ค. 2561
     รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑  วันที่ 17 ม.ค. 2561 - วันที่ 30 ม.ค. 2561
     นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาต่อในประเทศ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ 11 ม.ค. 2561 - วันที่ 26 ม.ค. 2561
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 9 ม.ค. 2561 - วันที่ 18 ม.ค. 2561
     ข้อมูลหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2561  วันที่ 8 ม.ค. 2561 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
     ประกาศการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (ครั้งที่ ๒)  วันที่ 5 ม.ค. 2561 - วันที่ 5 ก.พ. 2561
     การขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (โครงการหอพักเทา-ทอง)  วันที่ 3 ม.ค. 2561 - วันที่ 2 เม.ย. 2561
     บรรยาย พร้อม Workshop  วันที่ 3 ม.ค. 2561 - วันที่ 11 ม.ค. 2561
     ตำแหน่งงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  วันที่ 1 ธ.ค. 2560 - วันที่ 31 ธ.ค. 2560
     นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 15 ธ.ค. 2560 - วันที่ 1 ม.ค. 2561
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 15 ธ.ค. 2560 - วันที่ 15 ม.ค. 2561
     นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย (คุณต่อศักดิ์ จงเกื้อตระกูล) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 15 ธ.ค. 2560 - วันที่ 1 ม.ค. 2561
     ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 15 ธ.ค. 2560 - วันที่ 12 ม.ค. 2561
     ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 21 พ.ย. 2560 - วันที่ 22 ธ.ค. 2560
     การเข้าพักในหอพัก ๑๔ หอพัก ๑๕ และการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 8 พ.ย. 2560 - วันที่ 15 ธ.ค. 2560
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  วันที่ 6 พ.ย. 2560 - วันที่ 30 พ.ย. 2560
     การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตที่สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง (27ต.ค.2559-27ต.ค.2560)  วันที่ 31 ต.ค. 2560 - วันที่ 30 พ.ย. 2560
     กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 25 ต.ค. 2560 - วันที่ 31 ธ.ค. 2560
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 24 ต.ค. 2560 - วันที่ 9 พ.ย. 2560
     ประกาศและขั้นตอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (๑-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๖๐)  วันที่ 22 ต.ค. 2560 - วันที่ 31 ธ.ค. 2560
     ประกาศรายชื่อนิสิตรับการสัมภาษณ์ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2560  วันที่ 12 ต.ค. 2560 - วันที่ 16 ต.ค. 2560
     ตำแหน่งประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  วันที่ 12 ต.ค. 2560 - วันที่ 31 ต.ค. 2560
     การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเรียกพล สำหรับนิสิตชายที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป  วันที่ 8 ต.ค. 2560 - วันที่ 18 ต.ค. 2560
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 2 ต.ค. 2560 - วันที่ 19 ต.ค. 2560
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 29 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
     ผลประโยชน์ประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 19 ก.ย. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2561
     รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ 5 ก.ย. 2560 - วันที่ 31 ธ.ค. 2560
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 4 ก.ย. 2560 - วันที่ 21 ก.ย. 2560
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน The Next Boy/Girl Band  วันที่ 1 ก.ย. 2560 - วันที่ 31 ต.ค. 2560
     ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง 4  วันที่ 17 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2560
     ตำแหน่งงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  วันที่ 1 ส.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
     การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตที่สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง (1ส.ค.2559-1ส.ค.2560)  วันที่ 9 ส.ค. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2560
     งาน part time สำหรับนิสิตประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560  วันที่ 9 ส.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 3 ส.ค. 2560 - วันที่ 24 ส.ค. 2560
     แผนผังแสดงการเดินรถและพื้นที่จอดรถ สำหรับผู้ปกครองนิสิตที่ขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย  วันที่ 28 ก.ค. 2560 - วันที่ 5 ส.ค. 2560
     ประกาศการรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๑๔ และหอพัก ๑๕ ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๙  วันที่ 26 ก.ค. 2560 - วันที่ 15 ส.ค. 2560
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมากำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง)  วันที่ 24 ก.ค. 2560 - วันที่ 4 ส.ค. 2560
     ตกลงราคาจ้างเหมากำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 24 ก.ค. 2560 - วันที่ 4 ส.ค. 2560
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารอาคารหอพักเทา-ทอง ๓)  วันที่ 24 ก.ค. 2560 - วันที่ 4 ส.ค. 2560
     ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 24 ก.ค. 2560 - วันที่ 4 ส.ค. 2560
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560  วันที่ 3 ก.ค. 2560 - วันที่ 31 ก.ค. 2560
     กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 7 ก.ค. 2560 - วันที่ 2 ส.ค. 2560
     ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)  วันที่ 5 ก.ค. 2560 - วันที่ 10 ส.ค. 2560
     ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ)  วันที่ 23 มิ.ย. 2560 - วันที่ 31 ก.ค. 2560
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  วันที่ 1 มิ.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2560
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโครงการหอพักเทา-ทอง)  วันที่ 1 มิ.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2560
     การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตที่สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง (28พ.ค.2559-28พ.ค.2560)  วันที่ 1 มิ.ย. 2560 - วันที่ 31 ก.ค. 2560
     ตกลงราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 1 มิ.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2560
     กำหนดการปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  วันที่ 1 มิ.ย. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
     ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 1 มิ.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2560
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล)  วันที่ 29 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 ก.ค. 2560
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 9 พ.ค. 2560 - วันที่ 22 พ.ค. 2560
     ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 3 พ.ค. 2560 - วันที่ 22 พ.ค. 2560
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  วันที่ 2 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 พ.ค. 2560
     กำหนดการเปิด-ปิด หอพัก ๑๔ และ หอพัก ๑๕ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 1 พ.ค. 2560 - วันที่ 27 ก.ค. 2560
     ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 1 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 ต.ค. 2561
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 1 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 ก.ค. 2560
     ตำแหน่งงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  วันที่ 3 เม.ย. 2560 - วันที่ 30 เม.ย. 2560
     การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบ ๒)  วันที่ 20 เม.ย. 2560 - วันที่ 29 เม.ย. 2560
     กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย และเปิด-ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 11 เม.ย. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
     กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย/๒๕๕๙และเปิดหอพักภาคต้น/๒๕๖๐ (หอพัก๑๔ และ ๑๕)  วันที่ 5 เม.ย. 2560 - วันที่ 4 ส.ค. 2560
     กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าบริการหอพัก ๑๔และ๑๕ ภาคฤดูร้อน/2559และภาคต้น/๒๕๖๐  วันที่ 5 เม.ย. 2560 - วันที่ 5 พ.ค. 2560
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๑๔ และ ๑๕ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 5 เม.ย. 2560 - วันที่ 10 ก.ค. 2560
     ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐  วันที่ 3 เม.ย. 2560 - วันที่ 31 พ.ค. 2560
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 3 เม.ย. 2560 - วันที่ 27 เม.ย. 2560
     รับสมัครนิสิตเข้าอยู่หอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 31 มี.ค. 2560 - วันที่ 30 เม.ย. 2560
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 27 มี.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2561
     รายชื่อผู้ชำระเงินค่าที่พัก "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558"  วันที่ 21 มี.ค. 2560 - วันที่ 30 เม.ย. 2560
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  วันที่ 3 มี.ค. 2560 - วันที่ 31 มี.ค. 2560
     โครงการประกวด Infographic ในหัวข้อเรื่อง "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย"  วันที่ 2 มี.ค. 2560 - วันที่ 16 มี.ค. 2560
     เปิดจองห้องพัก "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558"  วันที่ 1 มี.ค. 2560 - วันที่ 10 เม.ย. 2560
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 1 มี.ค. 2560 - วันที่ 16 มี.ค. 2560
     โครงการประกวดภาพถ่าย เทศบาลตำบลเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  วันที่ 28 ก.พ. 2560 - วันที่ 10 พ.ค. 2560
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  วันที่ 22 ก.พ. 2560 - วันที่ 28 ก.พ. 2560
     รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)  วันที่ 21 ก.พ. 2560 - วันที่ 10 เม.ย. 2560
     ราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถหอพักเทา-ทอง ๔  วันที่ 21 ก.พ. 2560 - วันที่ 21 มี.ค. 2560
     ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 20 ก.พ. 2560 - วันที่ 30 ก.ย. 2560
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 1 ก.พ. 2560 - วันที่ 16 ก.พ. 2560
     รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2559  วันที่ 18 ม.ค. 2560 - วันที่ 30 เม.ย. 2560
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560  วันที่ 12 ม.ค. 2560 - วันที่ 31 ม.ค. 2560
     ประกาศ การผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)  วันที่ 7 ม.ค. 2560 - วันที่ 6 ก.พ. 2560
     ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 6 ม.ค. 2560 - วันที่ 31 ม.ค. 2560
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 5 ม.ค. 2560 - วันที่ 12 ม.ค. 2560
     แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยบูรพา  วันที่ 4 ม.ค. 2560 - วันที่ 31 ม.ค. 2560
     ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  วันที่ 4 ม.ค. 2560 - วันที่ 31 ม.ค. 2560
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (โปรดอ่านประกาศทั้งฉบับโดยละเอียด)  วันที่ 28 ธ.ค. 2559 - วันที่ 5 ม.ค. 2560
     การฝึกภาคสนามของ นศท.ชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2559 ม.บูรพา  วันที่ 22 ธ.ค. 2559 - วันที่ 31 ม.ค. 2560
     การฝึกภาคสนามของ นศท.ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2559  วันที่ 21 ธ.ค. 2559 - วันที่ 28 ก.พ. 2560
     กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ (หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔)  วันที่ 19 ธ.ค. 2559 - วันที่ 13 ม.ค. 2560
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559  วันที่ 16 ธ.ค. 2559 - วันที่ 31 มี.ค. 2560
     ตกลงราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 16 ธ.ค. 2559 - วันที่ 31 ธ.ค. 2559
     ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 16 ธ.ค. 2559 - วันที่ 31 ธ.ค. 2559
     ตำแหน่งงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559  วันที่ 13 ธ.ค. 2559 - วันที่ 31 ธ.ค. 2559
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  วันที่ 8 ธ.ค. 2559 - วันที่ 30 ธ.ค. 2559
     ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 30 พ.ย. 2559 - วันที่ 31 ธ.ค. 2559
     การสมัครเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐  วันที่ 25 พ.ย. 2559 - วันที่ 25 พ.ย. 2560
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 24 พ.ย. 2559 - วันที่ 22 ธ.ค. 2559
     ราคากลางอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  วันที่ 22 พ.ย. 2559 - วันที่ 31 ธ.ค. 2559
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2559  วันที่ 11 พ.ย. 2559 - วันที่ 7 ธ.ค. 2559
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559  วันที่ 4 พ.ย. 2559 - วันที่ 30 พ.ย. 2559
     กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 50ปีเทาทอง หอพักเทาทอง2 หอพักเทาทอง3 และหอพักเทาทอง4 ภาคปลาย ปีการศึกษา2559  วันที่ 4 พ.ย. 2559 - วันที่ 31 ธ.ค. 2559
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 2 พ.ย. 2559 - วันที่ 17 พ.ย. 2559
     การสัมภาษณ์นิสิตผู้สมัครขอรับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 25 ต.ค. 2559 - วันที่ 28 ต.ค. 2559
     ตำแหน่งงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  วันที่ 3 ต.ค. 2559 - วันที่ 31 ต.ค. 2559
     แจ้งการนัดสัมภาษณ์นิสิตสมัครทุนมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 18 ต.ค. 2559 - วันที่ 21 ต.ค. 2559
     ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร  วันที่ 17 ต.ค. 2559 - วันที่ 1 ธ.ค. 2559
     ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วันที่ 11 ต.ค. 2559 - วันที่ 21 ต.ค. 2559
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 4 ต.ค. 2559 - วันที่ 27 ต.ค. 2559
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วันที่ 5 ต.ค. 2559 - วันที่ 9 ต.ค. 2559
     การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 28 ก.ย. 2559 - วันที่ 18 ต.ค. 2559
     การชำระเงินค่าไฟฟ้าส่วนเกิน ห้องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 26 ก.ย. 2559 - วันที่ 8 ต.ค. 2559
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 23 ก.ย. 2559 - วันที่ 25 ก.ย. 2559
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๔  วันที่ 22 ก.ย. 2559 - วันที่ 26 ก.ย. 2559
     ขอผ่อนผันการเรียพพล (สำหรับนิสิตที่เรียน นศท.จบชั้นปีที่ 3,4และ5)  วันที่ 20 ก.ย. 2559 - วันที่ 10 ต.ค. 2559
     ประกาศ การคัดเลือกเพื่อรับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา  วันที่ 16 ก.ย. 2559 - วันที่ 2 ธ.ค. 2559
     รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อในปีการศึกษา 2560 ม.บูรพา (ข้อมูล ณ เดือน ก.ย.2559)  วันที่ 16 ก.ย. 2559 - วันที่ 31 ต.ค. 2559
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559  วันที่ 5 ก.ย. 2559 - วันที่ 30 ก.ย. 2559
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 13 ก.ย. 2559 - วันที่ 23 ก.ย. 2559
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 5 ก.ย. 2559 - วันที่ 22 ก.ย. 2559
     ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  วันที่ 2 ก.ย. 2559 - วันที่ 26 ก.ย. 2559
     Application form-5th ASEAN Student Leaders Forum (ASLF)  วันที่ 26 ส.ค. 2559 - วันที่ 30 ก.ย. 2559
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 22 ส.ค. 2559 - วันที่ 2 ก.ย. 2559
     ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่  วันที่ 22 ส.ค. 2559 - วันที่ 5 ก.ย. 2559
     ตำแหน่งงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559  วันที่ 8 ส.ค. 2559 - วันที่ 30 ก.ย. 2559
     ประกาศ การเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ  วันที่ 11 ส.ค. 2559 - วันที่ 30 ส.ค. 2559
     ประกาศ การหมดระยะคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ 1ส.ค.2558-1ส.ค.2559  วันที่ 10 ส.ค. 2559 - วันที่ 30 ก.ย. 2559
     เงินอุดหนุนทางการศึกษาประจำ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  วันที่ 10 ส.ค. 2559 - วันที่ 31 ส.ค. 2559
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมากำจัดปลวกโครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 5 ส.ค. 2559 - วันที่ 18 ส.ค. 2559
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 5 ส.ค. 2559 - วันที่ 18 ส.ค. 2559
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง ๔  วันที่ 5 ส.ค. 2559 - วันที่ 18 ส.ค. 2559
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 4 ส.ค. 2559 - วันที่ 25 ส.ค. 2559
     โครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย ๒๕๕๙”  วันที่ 4 ส.ค. 2559 - วันที่ 30 เม.ย. 2560
     โครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่๘)  วันที่ 4 ส.ค. 2559 - วันที่ 31 ธ.ค. 2559
     โครงการออกแบบสื่อโปสเตอร์  วันที่ 28 ก.ค. 2559 - วันที่ 9 ก.ย. 2559
     ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สิทธิออกเสียงประชามติ “ร่างรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นเพิ่มเติม”  วันที่ 26 ก.ค. 2559 - วันที่ 7 ส.ค. 2559
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่หอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 21 ก.ค. 2559 - วันที่ 5 ส.ค. 2559
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก 14 และหอพัก 15 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558  วันที่ 15 ก.ค. 2559 - วันที่ 8 ก.ย. 2559
     ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔  วันที่ 13 ก.ค. 2559 - วันที่ 31 ส.ค. 2559
     ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก ปีการศึกษา 2559  วันที่ 12 ก.ค. 2559 - วันที่ 31 ก.ค. 2560
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 8 ก.ค. 2559 - วันที่ 31 ต.ค. 2559
     ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 5 ก.ค. 2559 - วันที่ 12 ก.ค. 2559
     กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 28 มิ.ย. 2559 - วันที่ 3 ส.ค. 2559
     บัญชีรายชื่อผู้ขอรอรับสิทธิฯ เมื่อปี 2558 ฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559 ม.บูรพา จ.ชลบุรี  วันที่ 22 มิ.ย. 2559 - วันที่ 26 ส.ค. 2559
     ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 16 มิ.ย. 2559 - วันที่ 25 มิ.ย. 2559
     กำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (โครงการหอพักเทา-ทอง)  วันที่ 13 มิ.ย. 2559 - วันที่ 13 ส.ค. 2559
     ราคากลางล้างเครื่องปรับอากาศ  วันที่ 6 มิ.ย. 2559 - วันที่ 6 ก.ค. 2559
     ราคากลางสูบสิ่งปฏิกูล  วันที่ 6 มิ.ย. 2559 - วันที่ 6 ก.ค. 2559
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559  วันที่ 2 มิ.ย. 2559 - วันที่ 4 ก.ค. 2559
     การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตที่สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง (28พ.ค.2558-28พ.ค.2559)  วันที่ 31 พ.ค. 2559 - วันที่ 15 ส.ค. 2559
     ข้อมูลการฝึกวิชาทหาร สำหรับ นศท.ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปี 2559 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์)  วันที่ 26 พ.ค. 2559 - วันที่ 31 ส.ค. 2559
     ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)  วันที่ 23 พ.ค. 2559 - วันที่ 30 มิ.ย. 2559
     แผนที่การเดินทางไปยังศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี  วันที่ 17 พ.ค. 2559 - วันที่ 30 ก.ย. 2559
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 16 พ.ค. 2559 - วันที่ 31 ก.ค. 2559
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก 14 และ หอพัก 15 ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2558  วันที่ 13 พ.ค. 2559 - วันที่ 8 ก.ค. 2559
     การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2559  วันที่ 13 พ.ค. 2559 - วันที่ 31 ต.ค. 2560
     ประกาศรับสมัครและรายงานตัว รด. ปี 2559 รอบที่ 1 เดือน พ.ค.59  วันที่ 13 พ.ค. 2559 - วันที่ 31 พ.ค. 2559
     กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย/2558 และเปิดหอพักภาคต้น/2559 (หอพัก 14 และ หอพัก 15)  วันที่ 12 พ.ค. 2559 - วันที่ 7 ส.ค. 2559
     กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน/2558 หอพัก 14 และหอพัก 15  วันที่ 12 พ.ค. 2559 - วันที่ 1 ส.ค. 2559
     การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ปีการศึกษา 2559  วันที่ 12 พ.ค. 2559 - วันที่ 31 พ.ค. 2559
     โครงการหอพักเทา-ทอง กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการเปิด-ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 11 พ.ค. 2559 - วันที่ 25 ก.ค. 2559
     ผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 10 พ.ค. 2559 - วันที่ 31 พ.ค. 2559
     การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)  วันที่ 3 พ.ค. 2559 - วันที่ 20 พ.ค. 2559
     โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม  วันที่ 2 พ.ค. 2559 - วันที่ 25 ต.ค. 2559
     การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันที่ 2 พ.ค. 2559 - วันที่ 27 พ.ค. 2559
     ตารางการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑- ๓ และชั้นปีที่ ๔-๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  วันที่ 2 พ.ค. 2559 - วันที่ 31 ส.ค. 2559
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  วันที่ 2 พ.ค. 2559 - วันที่ 2 มิ.ย. 2559
     แผนผังการจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 20 เม.ย. 2559 - วันที่ 26 เม.ย. 2559
     การเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 12 เม.ย. 2559 - วันที่ 29 เม.ย. 2559
     กำหนดการพิธีการมอบเหรียญทอง  วันที่ 3 เม.ย. 2559 - วันที่ 3 เม.ย. 2559
     กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าหอพัก 14 -15 ภาคฤดูร้อน 2558 และภาคต้น 2559  วันที่ 29 มี.ค. 2559 - วันที่ 10 พ.ค. 2559
     กาหนดการสมัครและชาระเงินค่าบารุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔  วันที่ 11 มี.ค. 2559 - วันที่ 8 เม.ย. 2559
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่นขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 3  วันที่ 24 ก.พ. 2559 - วันที่ 18 เม.ย. 2559
     ประกาศราคากลาง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา - ทอง 4  วันที่ 18 ก.พ. 2559 - วันที่ 29 ก.พ. 2559
     ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมสมัครงานกับโครงการ "จัดหางานสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558"  วันที่ 1 ก.พ. 2559 - วันที่ 17 มี.ค. 2559
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  วันที่ 5 ก.พ. 2559 - วันที่ 7 มี.ค. 2559
     ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้ายคาดว่าจะสเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 5 ก.พ. 2559 - วันที่ 10 ก.พ. 2559
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 2 ก.พ. 2559 - วันที่ 29 ก.พ. 2559
     ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  วันที่ 28 ม.ค. 2559 - วันที่ 8 เม.ย. 2559
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่นขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)  วันที่ 27 ม.ค. 2559 - วันที่ 20 เม.ย. 2559
     ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา 2558)  วันที่ 25 ม.ค. 2559 - วันที่ 5 ก.พ. 2559
     เปิดจอง และชำระเงินห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557  วันที่ 21 ม.ค. 2559 - วันที่ 29 ก.พ. 2559
     ประกาศรายชื่อนิสิตขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1)  วันที่ 8 ม.ค. 2559 - วันที่ 15 เม.ย. 2559
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559  วันที่ 8 ม.ค. 2559 - วันที่ 8 ก.พ. 2559
     ข่าวผลัดการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2558 (ฝึก ม.ค.-ก.พ.59)  วันที่ 6 ม.ค. 2559 - วันที่ 28 ก.พ. 2559
     ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วันที่ 30 ธ.ค. 2558 - วันที่ 8 ม.ค. 2559
     หนังสือศูนย์การฝึก นศท.มทบ.14 เรื่อง การฝึกภาคสนาม นศท.ปี 4-5 ทบ./ทร. และการฝึกกระโดดร่มพาราเซล  วันที่ 28 ธ.ค. 2558 - วันที่ 29 ก.พ. 2559
     การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)  วันที่ 25 ธ.ค. 2558 - วันที่ 29 ก.พ. 2559
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 21 ธ.ค. 2558 - วันที่ 25 ธ.ค. 2558
     ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เทา-งาม สัมพันธ์ (Logo)  วันที่ 9 ธ.ค. 2558 - วันที่ 18 มี.ค. 2559
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  วันที่ 4 ธ.ค. 2558 - วันที่ 18 ธ.ค. 2558
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 1 ธ.ค. 2558 - วันที่ 17 ธ.ค. 2558
     กำหนดการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 1 ธ.ค. 2558 - วันที่ 9 ธ.ค. 2558
     การกำหนดการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของหน่วยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔  วันที่ 1 ธ.ค. 2558 - วันที่ 9 ธ.ค. 2558
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  วันที่ 19 พ.ย. 2558 - วันที่ 31 ธ.ค. 2558
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทาทอง ๔  วันที่ 19 พ.ย. 2558 - วันที่ 31 ธ.ค. 2558
     ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี ๒๕๕๙  วันที่ 1 พ.ย. 2558 - วันที่ 13 พ.ย. 2558
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558  วันที่ 11 พ.ย. 2558 - วันที่ 11 ธ.ค. 2558
     ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 9 พ.ย. 2558 - วันที่ 4 ธ.ค. 2558
     กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก14 และ หอพัก 15 ภาคปลาย/2558  วันที่ 5 พ.ย. 2558 - วันที่ 4 ธ.ค. 2558
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 2 พ.ย. 2558 - วันที่ 19 พ.ย. 2558
     กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 50ปีเทาทอง , หอพักเทาทอง 2 , หอพักเทาทอง 3 และหอพักเทาทอง 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 29 ต.ค. 2558 - วันที่ 23 ธ.ค. 2558
     กำหนดการแบ่งกลุ่มให้มารับใบลาเรียน (นศท.)  วันที่ 27 ต.ค. 2558 - วันที่ 28 ต.ค. 2558
     โครงการกระทิงแดง U Project ปี3  วันที่ 20 ต.ค. 2558 - วันที่ 30 พ.ย. 2558
     ประกาศรายชือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา " ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"  วันที่ 19 ต.ค. 2558 - วันที่ 31 ต.ค. 2558
     การเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของนิสิต (ฉบับที่ ๒)  วันที่ 7 ต.ค. 2558 - วันที่ 20 พ.ย. 2558
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 2 ต.ค. 2558 - วันที่ 15 ต.ค. 2558
     ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 30 ก.ย. 2558 - วันที่ 5 ต.ค. 2558
     รายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้รายใหม่ และต่อเนื่องม.บูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ เพิ่มเติม เข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 26 ก.ย. 2558 - วันที่ 15 ต.ค. 2558
     การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2558  วันที่ 10 ก.ย. 2558 - วันที่ 10 ต.ค. 2558
     ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วม "โครงการให้ความรู้ความเข้าใจบริจาคโลหิต"  วันที่ 7 ก.ย. 2558 - วันที่ 24 ก.ย. 2558
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  วันที่ 2 ก.ย. 2558 - วันที่ 2 ต.ค. 2558
     ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ให้ยื่นเอกสารวันที่ 2-30 พ.ย.2558  วันที่ 31 ส.ค. 2558 - วันที่ 30 พ.ย. 2558
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ และหอพักเทา-ทอง ๓ ภาคฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 31 ส.ค. 2558 - วันที่ 30 ก.ย. 2558
     การขอสมัครรับทุนการศึกษาทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 26 ส.ค. 2558 - วันที่ 18 ก.ย. 2558
     การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 26 ส.ค. 2558 - วันที่ 18 ก.ย. 2558
     กำหนดการและขั้นตอนการขอรอรับสิทธิฯ (ลงประกาศ 21 ส.ค.58)  วันที่ 21 ส.ค. 2558 - วันที่ 27 ส.ค. 2558
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาด  วันที่ 13 ส.ค. 2558 - วันที่ 31 ส.ค. 2558
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมากำจัดปลวก  วันที่ 13 ส.ค. 2558 - วันที่ 31 ส.ค. 2558
     ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2)  วันที่ 10 ส.ค. 2558 - วันที่ 21 ส.ค. 2558
     ตารางเวรเฝ้าระวังการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 10 ส.ค. 2558 - วันที่ 31 ส.ค. 2558
     ตำแหน่งงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  วันที่ 6 ส.ค. 2558 - วันที่ 6 ก.ย. 2558
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 5 ส.ค. 2558 - วันที่ 27 ส.ค. 2558
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ปีการศึกษา 2557  วันที่ 3 ส.ค. 2558 - วันที่ 31 ส.ค. 2558
     หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ  วันที่ 23 ก.ค. 2558 - วันที่ 15 ส.ค. 2558
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  วันที่ 27 ก.ค. 2558 - วันที่ 27 ส.ค. 2558
     ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  วันที่ 24 ก.ค. 2558 - วันที่ 30 ก.ย. 2558
     ประกาศจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4  วันที่ 24 ก.ค. 2558 - วันที่ 31 ส.ค. 2558
     การย้ายทะเบียนบ้านเข้ามายังบ้านเลขที่ ๑๖๙ ม.บูรพา (ลงประกาศเมื่อวันที่ 22ก.ค.58)  วันที่ 22 ก.ค. 2558 - วันที่ 31 ส.ค. 2558
     เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีนิสิตการรับเงินคงเหลือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 20 ก.ค. 2558 - วันที่ 30 ก.ย. 2558
     ประกาศ คัดเลือกผู้ยื่นเสนอการประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 6 ก.ค. 2558 - วันที่ 16 ก.ค. 2558
     ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญ  วันที่ 23 มิ.ย. 2558 - วันที่ 31 ก.ค. 2558
     ราคากลางงานสูบสิ่งปฏิกูล  วันที่ 19 มิ.ย. 2558 - วันที่ 30 มิ.ย. 2558
     ประกาศ ให้นิสิตทุกระดับการศึกษาเริ่มต้นภาคต้นดำเนินการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2557  วันที่ 18 มิ.ย. 2558 - วันที่ 14 ส.ค. 2558
     ประกาศ การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอบุัติเหตุ ปีการศึกษา 2558  วันที่ 18 มิ.ย. 2558 - วันที่ 27 ต.ค. 2559
     การยื่นเรื่องขอรอรับสิทธิ สำหรับผู้ที่จะฝึกวิชาทหาร (รด.)  วันที่ 8 มิ.ย. 2558 - วันที่ 31 ส.ค. 2558
     ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญ หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง และหอพักเทา-ทอง ๒  วันที่ 7 มิ.ย. 2558 - วันที่ 19 มิ.ย. 2558
     จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  วันที่ 4 มิ.ย. 2558 - วันที่ 18 มิ.ย. 2558
     กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ 3 มิ.ย. 2558 - วันที่ 8 ส.ค. 2558
     กำหนดการรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ลงประกาศวันที่ ๓ มิ.ย.๕๘)  วันที่ 3 มิ.ย. 2558 - วันที่ 16 ส.ค. 2558
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558  วันที่ 3 มิ.ย. 2558 - วันที่ 3 ก.ค. 2558
     รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่จะไปรายงานตัว ณ ศฝ.นศท.มทบ.14 ในวันที่ 30 พ.ค.58  วันที่ 29 พ.ค. 2558 - วันที่ 31 พ.ค. 2558
     การตัดผมทรงผมที่ถูกต้องของนักศึกษาวิชาทหาร  วันที่ 29 พ.ค. 2558 - วันที่ 31 พ.ค. 2558
     ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่หอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 27 พ.ค. 2558 - วันที่ 13 มิ.ย. 2558
     ข้อมูลสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑  วันที่ 27 พ.ค. 2558 - วันที่ 1 ก.ย. 2558
     ตัวอย่างที่ถูกต้องในการกรอกข้อมูลแบบรายงานตัวและประวัตินักศึกษาวิชาทหาร (รอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2558)  วันที่ 21 พ.ค. 2558 - วันที่ 31 พ.ค. 2558
     กำหนดการรับสมัครและรายงานตัวเพื่อฝึกวิชาทหาร รอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2558  วันที่ 21 พ.ค. 2558 - วันที่ 31 พ.ค. 2558
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพักโครงการหอพักเทา-ทอง ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 15 พ.ค. 2558 - วันที่ 31 พ.ค. 2558
     กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย๕๗ / เปิด-ปิดหอพักภาคฤดูร้อน๕๗ / เปิดหอพักภาคต้น๕๘ โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 12 พ.ค. 2558 - วันที่ 21 ส.ค. 2558
     ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558  วันที่ 1 พ.ค. 2558 - วันที่ 1 มิ.ย. 2558
     กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย/2557และเปิดหอพักภาคต้น/2558 (หอพัก 14และหอพัก 15)  วันที่ 8 พ.ค. 2558 - วันที่ 3 ส.ค. 2558
     กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก 14และหอพัก 15 ภาคฤดูร้อน/2557 (เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2558)  วันที่ 8 พ.ค. 2558 - วันที่ 2 ส.ค. 2558
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก 14 และ หอพัก 15 ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2557  วันที่ 8 พ.ค. 2558 - วันที่ 4 ก.ค. 2558
     การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ปีการศึกษา 2558  วันที่ 8 พ.ค. 2558 - วันที่ 23 พ.ค. 2558
     ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ หอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 29 เม.ย. 2558 - วันที่ 18 พ.ค. 2558
     กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าบริการหอพัก 14 และหอพัก 15 ภาคฤดูร้อน/2557 และภาคต้น/2558  วันที่ 24 เม.ย. 2558 - วันที่ 13 พ.ค. 2558
     รับสมัครอยู่หอพัก ภาคต้น/58 และ ภาคฤดูร้อน/57 (หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔)  วันที่ 22 เม.ย. 2558 - วันที่ 31 พ.ค. 2558
     ประกาศ การเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลาการมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 10 เม.ย. 2558 - วันที่ 11 พ.ค. 2558
     การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)  วันที่ 9 เม.ย. 2558 - วันที่ 1 พ.ค. 2558
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 7 เม.ย. 2558 - วันที่ 23 เม.ย. 2558
     ตำแหน่งงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2558  วันที่ 1 เม.ย. 2558 - วันที่ 30 เม.ย. 2558
     การชำระเงินค่าบริการนอกเหนือจากค่าบำรุงหอพักเพิ่มเติม ปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓  วันที่ 12 มี.ค. 2558 - วันที่ 27 มี.ค. 2558
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 3 มี.ค. 2558 - วันที่ 12 มี.ค. 2558
     ตำแหน่งงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่ 6 มี.ค. 2558 - วันที่ 31 มี.ค. 2558
     หอพักสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2558  วันที่ 2 มี.ค. 2558 - วันที่ 31 มี.ค. 2558
     รายชื่อนิสิตที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2557  วันที่ 23 ก.พ. 2558 - วันที่ 15 เม.ย. 2558
     จัดซื้อเครื่อง Server สำหรับบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด  วันที่ 13 ก.พ. 2558 - วันที่ 30 เม.ย. 2558
     ขั้นตอนการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรีและว่าที่เรือตรี (ลงประกาศวันที่ 6 ก.พ.2558)  วันที่ 6 ก.พ. 2558 - วันที่ 31 ธ.ค. 2558
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 6 ก.พ. 2558 - วันที่ 19 ก.พ. 2558
     รายชื่อผู้ที่จองห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 (ข้อมูลวันที่ 23 ก.พ. 58)  วันที่ 3 ก.พ. 2558 - วันที่ 11 ก.พ. 2558
     โครงการ " Leadership Development Program "  วันที่ 30 ม.ค. 2558 - วันที่ 12 ก.ค. 2558
     หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  วันที่ 30 ม.ค. 2558 - วันที่ 1 ต.ค. 2558
     โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘  วันที่ 30 ม.ค. 2558 - วันที่ 26 ก.พ. 2558
     การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ ๓)  วันที่ 29 ม.ค. 2558 - วันที่ 6 ก.พ. 2558
     วันที่ 1-10 ก.พ. 58 เปิดจองห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556  วันที่ 20 ม.ค. 2558 - วันที่ 28 ก.พ. 2558
     โครงการจัดหางานสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 16 ม.ค. 2558 - วันที่ 12 ก.พ. 2558
     การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ ๒)  วันที่ 9 ม.ค. 2558 - วันที่ 26 ม.ค. 2558
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 6 ม.ค. 2558 - วันที่ 29 ม.ค. 2558
     การขอย้ายผลัดการฝึกภาคสนามของ นศท.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕  วันที่ 29 ธ.ค. 2557 - วันที่ 12 ม.ค. 2558
     ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ประจำปี ๒๕๕๘ : ทุน UIS  วันที่ 25 ธ.ค. 2557 - วันที่ 1 ม.ค. 2558
     ประชาสัมพันธ์ " โครงการ Youth Ag-Summit "  วันที่ 11 ธ.ค. 2557 - วันที่ 1 ส.ค. 2558
     กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ๑๔ และ หอพัก ๑๕ ภาคปลาย/๒๕๕๗  วันที่ 26 พ.ย. 2557 - วันที่ 30 ธ.ค. 2557
     นิสิตผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้ารับการสัมภาษณ์ จาก กยศ. ( หน่วยตรวจสอบภายใน )  วันที่ 25 พ.ย. 2557 - วันที่ 30 พ.ย. 2557
     ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  วันที่ 24 พ.ย. 2557 - วันที่ 30 พ.ย. 2557
     กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 19 พ.ย. 2557 - วันที่ 31 ธ.ค. 2557
     ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุน "มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษาในเขตภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗"  วันที่ 14 พ.ย. 2557 - วันที่ 24 พ.ย. 2557
     ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุน " บุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗"  วันที่ 14 พ.ย. 2557 - วันที่ 24 พ.ย. 2557
     ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ออกแบบสื่อ Infographic  วันที่ 14 พ.ย. 2557 - วันที่ 26 ธ.ค. 2557
     ประกาศสำหรับผู้ที่สมัครในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 9474 (ปฏิบัติการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 90860 (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอการศึกษาพิเศษ)  วันที่ 13 พ.ย. 2557 - วันที่ 15 พ.ย. 2557
     ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ หอพักเทา-ทอง ๓ ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ  วันที่ 8 พ.ย. 2557 - วันที่ 21 พ.ย. 2557
     ราคากลางงานซื้อที่นอน จำนวน 640 หลัง หอพัก 50 ปี เทา-ทอง  วันที่ 6 พ.ย. 2557 - วันที่ 30 พ.ย. 2557
     การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 29 ต.ค. 2557 - วันที่ 31 ธ.ค. 2557
     ประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 28 ต.ค. 2557 - วันที่ 12 พ.ย. 2557
     การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2557  วันที่ 27 ต.ค. 2557 - วันที่ 28 พ.ย. 2557
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา  วันที่ 20 ต.ค. 2557 - วันที่ 24 พ.ย. 2557
     ประการรับสมัครทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2557  วันที่ 17 ต.ค. 2557 - วันที่ 3 พ.ย. 2557
     ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ หอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 10 ต.ค. 2557 - วันที่ 28 ต.ค. 2557
     กำหนดการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  วันที่ 9 ต.ค. 2557 - วันที่ 27 ต.ค. 2557
     ประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗"  วันที่ 3 ต.ค. 2557 - วันที่ 20 ต.ค. 2557
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 30 ก.ย. 2557 - วันที่ 16 ต.ค. 2557
     กำหนดการจัดงาน “วันธำรง บัวศรี” วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 29 ก.ย. 2557 - วันที่ 11 ต.ค. 2557
     การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2557  วันที่ 15 ก.ย. 2557 - วันที่ 16 ต.ค. 2557
     ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 15 ก.ย. 2557 - วันที่ 26 ก.ย. 2557
     รายชื่อนิสิตกู้ยืมเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 10 ก.ย. 2557 - วันที่ 30 ก.ย. 2557
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 10 ก.ย. 2557 - วันที่ 25 ก.ย. 2557
     ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต กรอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทผู้กู้รายใหม่  วันที่ 9 ก.ย. 2557 - วันที่ 14 ก.ย. 2557
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การขออนุญาตจัดกิจกรรม  วันที่ 5 ก.ย. 2557 - วันที่ 31 ธ.ค. 2558
     ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ ของหอพักเทา-ทอง ๓  วันที่ 17 ส.ค. 2557 - วันที่ 28 ส.ค. 2557
     โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) “รักใคร ให้ใส่หมวก”  วันที่ 13 ส.ค. 2557 - วันที่ 30 ก.ย. 2557
     แผนที่การเดินทางไปศูนย์การฝึก นศท.มทบ.๑๔  วันที่ 9 ส.ค. 2557 - วันที่ 16 ส.ค. 2557
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 4 ส.ค. 2557 - วันที่ 28 ส.ค. 2557
     ข้อมูลศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 29 ก.ค. 2557 - วันที่ 1 ก.ย. 2557
     คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันสุขภาพนิสิตชาวต่างชาติ ปี 2557  วันที่ 25 ก.ค. 2557 - วันที่ 15 ส.ค. 2557
     ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557  วันที่ 25 ก.ค. 2557 - วันที่ 31 ส.ค. 2557
     ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 20 ก.ค. 2557 - วันที่ 12 ส.ค. 2557
     ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา - ทอง  วันที่ 23 ก.ค. 2557 - วันที่ 31 ก.ค. 2557
     การรับรายงานตัวเพื่อเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อชั้นปี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)  วันที่ 23 ก.ค. 2557 - วันที่ 13 ส.ค. 2557
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2557) ปีการศึกษา 2557  วันที่ 16 ก.ค. 2557 - วันที่ 5 ก.ย. 2557
     กำหนดการปิดหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 9 ก.ค. 2557 - วันที่ 4 ส.ค. 2557
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 9 ก.ค. 2557 - วันที่ 3 ส.ค. 2557
     กำหนดการเข้าระบบเพื่อจองคิวส่งเอกสาร แบบคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 6 ก.ค. 2557 - วันที่ 30 ก.ย. 2557
     ประกาศให้นิสิตทุกระดับการศึกษาเริ่มต้นภาคต้นดำเนินการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจาการเกิดอุบัติเหตุของปีการศึกษา ๒๕๕๖  วันที่ 4 ก.ค. 2557 - วันที่ 15 ส.ค. 2557
     ตำแหน่งงานประจำเดือนกรกฎาคม 2557  วันที่ 4 ก.ค. 2557 - วันที่ 31 ก.ค. 2557
     การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้าและค่าประกันของเสียหาย) ปีการศึกษา 2553-2556  วันที่ 2 ก.ค. 2557 - วันที่ 16 ส.ค. 2557
     ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา - ทอง  วันที่ 26 มิ.ย. 2557 - วันที่ 11 ก.ค. 2557
     ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 17 มิ.ย. 2557 - วันที่ 30 มิ.ย. 2558
     ขอความร่วมมือคัดเลือกนิสิตร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๔  วันที่ 30 พ.ค. 2557 - วันที่ 30 มิ.ย. 2557
     การประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน  วันที่ 27 พ.ค. 2557 - วันที่ 30 มิ.ย. 2557
     รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก 50 ปีเทา - ทอง ภาคฤดูร้อน (พ.ค.-ส.ค.57) ปีการศึกษา 2557  วันที่ 20 พ.ค. 2557 - วันที่ 30 มิ.ย. 2557
     การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2557  วันที่ 1 พ.ค. 2557 - วันที่ 15 พ.ค. 2557
     รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  วันที่ 30 เม.ย. 2557 - วันที่ 1 ส.ค. 2557
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "GE - ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"  วันที่ 23 เม.ย. 2557 - วันที่ 1 มิ.ย. 2557
     รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จองหอพักและโอนเงินค่าหอพักเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รอบ 2)  วันที่ 9 เม.ย. 2557 - วันที่ 21 เม.ย. 2557
     รายชื่อนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จองหอพักและโอนเงินค่าหอพักเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 1 มี.ค. 2557 - วันที่ 31 มี.ค. 2557
     ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  วันที่ 27 มี.ค. 2557 - วันที่ 27 เม.ย. 2557
     ข้อมูลสำหรับบรรจุในคู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๕  วันที่ 7 มี.ค. 2557 - วันที่ 18 มี.ค. 2557
     ตารางกำหนดการพิธีการมอบเหรียญทอง สำหรับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับหนึ่ง (ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ)  วันที่ 6 มี.ค. 2557 - วันที่ 18 มี.ค. 2557
     รับสมัครนิสิตทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 5 มี.ค. 2557 - วันที่ 25 มี.ค. 2557
     โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๒  วันที่ 3 มี.ค. 2557 - วันที่ 18 พ.ค. 2557
     กำหนดการปิด-เปิด โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 27 ก.พ. 2557 - วันที่ 11 มี.ค. 2557
     ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมจดเลขที่ยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น..เป็นต้นไป  วันที่ 26 ก.พ. 2557 - วันที่ 26 ก.พ. 2557
     ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่หอพัก เทา - ทอง ๓  วันที่ 22 ก.พ. 2557 - วันที่ 28 ก.พ. 2557
     ข้อมูลหอพักสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2557  วันที่ 7 ก.พ. 2557 - วันที่ 1 ก.พ. 2558
     กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต  วันที่ 6 ก.พ. 2557 - วันที่ 18 มี.ค. 2557
     แบบเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุ  วันที่ 5 ก.พ. 2557 - วันที่ 17 ก.พ. 2557
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 3 ก.พ. 2557 - วันที่ 13 ก.พ. 2557
     การเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย ปี 2557  วันที่ 31 ม.ค. 2557 - วันที่ 17 ก.พ. 2557
     รับสมัครและชำระเงินค่าหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ 30 ม.ค. 2557 - วันที่ 10 มี.ค. 2557
     ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบซ่อมภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร  วันที่ 29 ม.ค. 2557 - วันที่ 10 ก.พ. 2557
     เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  วันที่ 29 ม.ค. 2557 - วันที่ 5 ก.พ. 2557
     โครงการขอบคุณนักกิจกรรมและนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  วันที่ 29 ม.ค. 2557 - วันที่ 28 ก.พ. 2557
     รับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ปีการศึกษา 2557  วันที่ 28 ม.ค. 2557 - วันที่ 11 ก.พ. 2557
     การรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2556  วันที่ 28 ม.ค. 2557 - วันที่ 31 พ.ค. 2557
     รับสมัครและชำระเงินค่าหอพักภาคฤดูร้อนและภาคต้น 2557 (หอพัก14และหอพัก15)  วันที่ 28 ม.ค. 2557 - วันที่ 21 ก.พ. 2557
     รับสมัครและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้นและภาคฤดูร้อน ๕๗ (หอพัก ๕๐ ปี, หอพักเทา-ทอง ๒ , ๓)  วันที่ 28 ม.ค. 2557 - วันที่ 10 มี.ค. 2557
     นิสิตผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับเงินช่วยเหลือกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ.๒๕๕๔  วันที่ 27 ม.ค. 2557 - วันที่ 31 ม.ค. 2557
     การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  วันที่ 23 ม.ค. 2557 - วันที่ 18 มี.ค. 2557
     กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต ที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  วันที่ 23 ม.ค. 2557 - วันที่ 18 มี.ค. 2557
     ยื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร รอบ 2 วันที่ 6-17 มกราคม พ.ศ. 2557  วันที่ 6 ม.ค. 2557 - วันที่ 18 ม.ค. 2557
     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 6 ม.ค. 2557 - วันที่ 16 ม.ค. 2557
     การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  วันที่ 1 ส.ค. 2556 - วันที่ 31 ส.ค. 2556