กองกิจการนิสิต » บุคลากร

   รายชื่อบุคลากร
 
ผู้บริหาร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา นาคปฐม
ตำแหน่ง  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2545
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานด้านกิจการนิสิต
   
 
อาจารย์พงศธร แก้วมณี
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2547
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานด้านกิจการนิสิต
   
 
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
อีเมล  kanoknat@go.buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2539
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานด้านกิจการนิสิต
   
งานบริหารทั่วไป
 
นางธันยมัย บุศย์น้ำเพชร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล  tanyamai@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2535
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานภายในงานบริหารทั่วไป , หน่วยเลขานุการ การประชุมและพิธีการ , หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร , ประสานงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
   
 
นางสาวนพนิต สิทธิพงษ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
อีเมล  nopanit@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2537
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยการเงิน / พัสดุ
   
 
นางสาวฐิตารีย์ เหมือนใจ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล  thitareem@go.buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 2537
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยการเงิน / พัสดุ
   
 
นายนาวี ทับทิมงาม
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  navy@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2541
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร , ประสานงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
   
 
นางสาววิมลพรรณ จันทศร
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อีเมล  wimonpun@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2530
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูล
   
 
นางสาวปรียานุช ช้างชน
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล  preeyanut.ch@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2530
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยสารบรรณ/ธุรการ
   
 
นางสาวอุบล เย็นรักษา
ตำแหน่ง  พนักงานบริการอัดสำเนา
อีเมล  yenruksa@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2541
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยผลิตเอกสาร
   
 
นายนาวิน ชนะสงคราม
ตำแหน่ง  ช่างฝีมือทั่วไป
อีเมล  navin@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1530
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
   
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
 
นางสาวพลอยนภัส แนบเชย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
อีเมล  ploynapatnab@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2534
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานภายในงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต , หน่วยวินัยนิสิต , หน่วยพัฒนานิสิต
   
 
นายมานพ น้ำทรัพย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  manopn@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2543
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมวิชาการ , หน่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
 
นางสาวสุดาพิม สาระกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อีเมล  sudapim@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 222 ต่อ 1520
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยระเบียนกิจกรรมนิสิต เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ
   
 
นางสาวนฤมล เสร็จกิจ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  narumol.se@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2531
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเครือข่ายนิสิต ชุมชน สังคม , ศูนย์นิสิตจิตอาสา
   
 
นางสาวสุทธินันท์ โคนพันธ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  sutthinun.ko@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2544
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม , หน่วยสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานิสิต
   
 
นายศราวุฒิ อารีราษฎร
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  sarawoot@go.buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1531
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
   
 
นางสาววรอนงค์ ทองระอา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล  woraanong@go.buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1531
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
   
 
นางจีรานันท์ มนัสมงคล
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
อีเมล  jeerananm@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1520
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยสารบรรณ/ธุรการ ของกิจกรรมและพัฒนานิสิต
   
งานบริการและสวัสดิการนิสิต
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ
ตำแหน่ง  นักจิตวิทยาปฏิบัติการ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
อีเมล  supakkan@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2536
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานภายในงานบริการและสวัสดิการนิสิต , หน่วยบริการให้การปรึกษานิสิต (ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต) , หน่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ
   
 
นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร
ตำแหน่ง  นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
อีเมล  monta@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2542
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยบริการให้การปรึกษานิสิต (ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต) , หน่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ , หน่วยบริการจัดหางานและส่งเสริมอาชีพ
   
 
นางสาวสังวาลย์ จันทร์ดำ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  sangwarn@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 2532
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยทุนส่งเสริมการศึกษา
   
 
นางสาวอโณทัย พรมเกตุ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ
อีเมล  anotai@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2532
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยบริการนิสิตพิการ (ศูนย์ DSS) , หน่วยรณรงค์การบริจาคโลหิต , หน่วยรางวัลพระราชทานฯ , หน่วยสารบรรณ/ธุรการ ของงานบริการและสวัสดิการนิสิต
   
 
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  kriangsaks@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1511
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
   
สำนักงานหอพักนิสิต
 
นายวัชระ เกตุจีน
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้าสำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
อีเมล  watchara@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1513
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานภายในสำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน , หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน
   
 
นางสาวเสาวนีย์ คำละออ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้าสำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอำนวยการ
อีเมล  saowaneek@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1539
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานภายในสำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอำนวยการ , หน่วยทะเบียนนิสิตหอพัก , หน่วยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ , หน่วยสารบรรณ ธุรการ
   
 
นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
อีเมล  netnapa.ch@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1541
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยค่าสาธารณณูปโภค , หน่วยบริการทั่วไป , หน่วยภารกิจพิเศษ
   
 
นางสาวแธตเชอร์ ลอยคลัง
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล  thatcher@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1545
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยการเงินและบัญชี (ฝ่ายอำนวยการ)
   
 
นางสาวดวงเดือน วงสมศรี
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล  dueangdean@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1545
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยการเงินและบัญชี (ฝ่ายอำนวยการ)
   
 
นางสาวรัตยา ช่อมาลา
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (ฝ่ายอำนวยการ)
อีเมล  chormala@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1542
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยพัสดุ
   
 
นายอดิษฐอริย์ธัช อาชาแสนเจริญกุล
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานหอพักนิสิต
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1539
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยทะเบียนนิสิตหอพัก , หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน
   
 
นางเครือมาศ เพ็ชรบุรี
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน) ดูแลบริเวณสำนักงานของสำนักงานหอพักนิสิต
   
 
นางสาววินัย นาคสุวรรณ์
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน) ดูแลบริเวณหอพักเทา-ทอง 4
   
 
นางสาวทองสาย ลาพวัน
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน) ดูแลบริเวณหอพักเทา-ทอง 4
   
 
นายไพโรจน์ ปล้องทอง
ตำแหน่ง  ลูกมือช่าง
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน)
   
 
นายธนารัตน์ แซ่โคว้
ตำแหน่ง  ช่างประจำหอพัก (จ้างเหมาบริการ)
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน)
   
 
นายวริทธิ์นันท์ ดีพร้อม
ตำแหน่ง  ช่างประจำหอพัก (จ้างเหมาบริการ)
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน)
   
 
นายสุธิพงศ์ ปลื้มจิตต์
ตำแหน่ง  ช่างประจำหอพัก (จ้างเหมาบริการ)
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน)
   
 
นางสาวเบญจมาศ นาคบุตร
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานหอพักนิสิต
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานหอพักนิสิต
   
งานทรัพยากรบุคคล แผนงาน และประกันคุณภาพ
 
นางสาวสุชีรา รัตนรมย์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลฯ
อีเมล  suchera@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2546
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานภายในงานทรัพยากรบุคคล แผนงานและประกันคุณภาพ
   
 
นายวิเชียร อริยะสุขสกุล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1532
หน่วยรับผิดชอบ  งานทรัพยากรบุคคล แผนงาน และประกันคุณภาพ
   
 
นางสาวพิมพ์ภัทรา เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1532
หน่วยรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในงานทรัพยากรบุคคล แผนงาน และประกันคุณภาพ
   
 
นางสาวสิริพร ธิติโชติรส
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  siriporn.th@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1533
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากร , หน่วยประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ , หน่วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต
   
 
นางสาวชนาภรณ์ แตงหมี
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  chanaporn@go.buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2546
หน่วยรับผิดชอบ  งานทรัพยากรบุคคล แผนงานและประกันคุณภาพ , หน่วยเลขานุการ
   
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
นางสาวศศิพร เมธีกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
อีเมล  sasiporn@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2533
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานภายในงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา , ดำเนินการให้กู้ยืมกยศ. และกรอ. (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะดนตรีและการแสดง คณะเภสัชศาสตร์ คณะโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์)
   
 
นางสาวปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  pinmanee@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1537
หน่วยรับผิดชอบ  ดำเนินการให้กู้ยืมกยศ. และกรอ. (คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์) , งานประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
   
 
นางสาววัชรา นาวีพงษ์ผจญ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  watchare@go.buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1537
หน่วยรับผิดชอบ  ดำเนินการให้กู้ยืมกยศ. และกรอ. (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ)
   
 
นายสุรพงษ์ ตุนแสน
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อีเมล  surapong.tu@go.buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1537
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยสารบรรณ/ธุรการ ของงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, ดำเนินการให้กู้ยืมกยศ. และกรอ.
   
ศูนย์บริหารกิจการกีฬา
 
นายยุทธ กลิ่นสุมาลย์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าศูนย์บริหารกิจการกีฬา
อีเมล  yut@go.buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2442
หน่วยรับผิดชอบ  หัวหน้าศูนย์บริหารกิจการกีฬา
   
 
นายแมน แสงอุทัย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  man@go.buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2442
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยสารบรรณ/ธุรการ ของศูนย์บริหารกิจการกีฬา , ดูแลสนามกีฬาที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต
   
 
นายพลอย มาตรแม้น
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ
   
 
นางบานชื่น เดชชีวะ
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ประจำโรงพลศึกษา 2
   
 
นายประสิทธิ์ ฤกษ์สุวรรณี
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ประจำสนามเทนนิส
   
 
นายถาวร ชนิดพันธ์
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ
   
 
นายมนัส ทองคำดี
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ประจำสนามชมพูพันธ์ทิพย์
   
 
นายธารา ซุ่นไล้
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ประจำสนามกีฬากลาง
   
 
นายประกาศ วงคำ
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  
หน่วยรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ประจำสนามกีฬา