รายชื่อนิสิตขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชื่อประชาสัมพันธ์  รายชื่อนิสิตขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายละเอียด นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำเรื่องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารให้แก่นิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้นิสิตที่ได้รับการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและที่อยู่ตามภูมิลำเนาทหาร ตามภูมิลำเนาทหารของตน ได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th และเพจหน่วยการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา หากมีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
๒. คำชี้แนะนำการปฏิบัติตนของผู้ผ่อนผันที่อยู่ในระหว่างการศึกษาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๒๙ (๓) ดังนี้
๒.๑ ให้นิสิตที่ขอผ่อนผันไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกตามที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) ทุกปีจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต หากหลีกเลี่ยงขัดขืนต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน ๓ ปี
๒.๒ สำหรับนิสิตที่ได้รับแจ้งการผ่อนผันในปีต่อไป ไม่ต้องขอยื่นเอกสารการผ่อนผันอีก เพราะสิทธิได้รับการผ่อนผันตลอดไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือมีสิทธิตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหากปรากฏว่านิสิตได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือต้องออกจากการศึกษาก่อนกำหนดแล้วแต่กรณี ให้แจ้งต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหารของตน ภายในกำหนด ๓๐ วัน ตามกฎหมายกำหนด
๒.๓. การปฏิบัติในวันทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการของผู้ที่ขอผ่อนผัน ดังนี้
๒.๓.๑ ในวันทำการตรวจเลือกฯ ผู้ขอผ่อนผันต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในหมายเรียก (แบบ สด.๓๕) ของนายอำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตน
๒.๓.๒ หลักฐานที่ผู้ขอผ่อนผันจะต้องนำไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ
๑. ใบสำคัญ (แบบ สด.๙)
๒. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)
๓. บัตรประจำตัวประชาชน
๔. หลักฐานทางการศึกษา
๒.๓.๓ การปฏิบัติในวันทำการตรวจเลือก ให้ผู้ขอผ่อนผันปฏิบัติไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ในวันตรวจเลือก ที่คณะกรรมการตรวจเลือกชี้แจงจนการตรวจเลือกเสร็จสิ้น และจะต้องได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓) จากคณะกรรมการตรวจเลือกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับหมายเรียกฯ ของนายอำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหาร เพื่อให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกในปีต่อไป จึงถือว่าได้รับการผ่อนผันถูกต้องตามกฎหมาย

รายชื่อนิสิตขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
https://drive.google.com/drive/folders/1fAcJeEhyheijuIKi72dWaf4uddXrgnZq?usp=share_link
URL https://drive.google.com/drive/folders/1fAcJeEhyheijuIKi72dWaf4uddXrgnZq?usp=share_link
ผู้ประกาศ เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์     วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08:29
เอกสารแนบ    1678412061_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 มี.ค. 66
รูปภาพแนบ