(ปิดการจองชั่วคราว) การจองหอพัก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) รอบ TCAS3

ชื่อประชาสัมพันธ์  (ปิดการจองชั่วคราว) การจองหอพัก สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) รอบ TCAS3
รายละเอียด (ปิดการจองชั่วคราว)

นิสิตที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 3)

ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

มีความประสงค์จองหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา
สามารถจองหอพักผ่านทางอีเมล wanlaya@buu.ac.th

โดยระบุ
1. ชื่อ-สกุล
2. รหัสนิสิต
3. เบอร์โทรติดต่อ
4. หอพัก และประเภทห้องพัก ที่ต้องการจอง เช่น หอพักเทา-ทอง 1 ประเภทห้องปรับอากาศ

รายละเอียด ตามรูปภาพที่แนบ มาพร้อมนี้
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:50
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ