วินัยนิสิต »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป เรื่อง ขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต (ออนไลน์) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ชื่อแบบฟอร์ม  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป เรื่อง ขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต (ออนไลน์) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
รายละเอียด คำชี้แจง ก่อนส่งคำร้องออนไลน์ สำหรับผู้ที่่ต้องการใช้จริง และสามารถมารับเอกสารได้จริงเท่านั้น หากไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง โปรดแจ้งและระบุที่อยู่ที่สามารถส่งไปรษณีย์ได้ เนื่องจากหนังสือรับรองความประพฤติมีระยะเวลาในการใช้ ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ

***** (ในการยื่นคำร้องออนไลน์ให้นิสิตเข้าระบบด้วย รหัสนิสิต@go.buu.ac.th) *****

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีความประสงค์ขอสมัครรับทุนการศึกษา (เฉพาะหน่วยงานที่ต้องการหนังสือรับรองความประพฤติ) หรือ ฝึกงานในวิชาเรียน (สหกิจศึกษา เฉพาะหน่วยงานที่ไปฝึกงานต้องการหนังสือรับรองความประพฤติ)
โดยนิสิตจะได้รับหนังสือรับรองความประพฤติ ฉบับจริง ๓ วันทำการ (นับหลังจากวันที่ยื่นแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤติออนไลน์ ซึ่งไม่รวมวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่นิสิตกรอกข้อมูลในคำร้องออนไลน์
URL ขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต (ออนไลน์)
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13:56
เอกสารแนบ    แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป เรื่อง ขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต (ออนไลน์) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี