โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
รายละเอียด กองกิจการนิสิตกำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จัดขึ้นในวันที่ ๖ ก.พ. ๕๗ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐น. ณ หอประชุมธำรงบัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 10:20
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ