กำหนดการยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ ๒ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ ๒ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:05
เอกสารแนบ    กำหนดการการขอกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้กยศ. และผู้กู้กรอ. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 พ.ย. 63
รูปภาพแนบ