ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิ์กู้ยืม ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมี ความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ. ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิ์กู้ยืม ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมี ความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ. ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปีที่ ๒ – ๖) ที่ได้สิทธิ์กู้ยืม ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมี ความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ. ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:22
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ม.บูรพา (ชั้นปีที่ ๒-๖) ได้สิทธิกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้กรอ.   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 ก.ค. 63
รูปภาพแนบ