เปลี่ยนแปลงประกาศยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)ภาคเรียนที่ ๓ ปี ๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  เปลี่ยนแปลงประกาศยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)ภาคเรียนที่ ๓ ปี ๒๕๖๒
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงประกาศยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan
และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ให้แก่นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09:48
เอกสารแนบ    เปลี่ยนแปลงกำหนดการการขอกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้กรอ. ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 เม.ย. 63
รูปภาพแนบ