การรับเงินคืนค่าบริการหอพัก สำหรับนิสิตรหัส 61 หอพัก 14-15

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับเงินคืนค่าบริการหอพัก สำหรับนิสิตรหัส 61 หอพัก 14-15
รายละเอียด การรับเงินคืนค่าบริการหอพัก(ค่าประกันของเสียหาย) เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) หอพัก 14 และหอพัก 15
ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2561 พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
1. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไทยพาณิชย์
2. สำเนาบัตรประชาชน
***ถ่ายเอกสารให้อยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14:10
เอกสารแนบ    แบบฟอร์มขอรับเงินค่าบริการหอพัก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ต.ค. 61
   ประกาศคืนเงินค่าบริการหอพัก 14 - 15 สำหรับนิสิตรหัส 61   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ต.ค. 61
   รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าบริการหอพัก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ต.ค. 61
รูปภาพแนบ