วินัยนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต พ.ศ. ๒๕๕๕

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต พ.ศ. ๒๕๕๕
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต พ.ศ. ๒๕๕๕
URL
ผู้ประกาศ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:49
เอกสารแนบ    1384764534_1