วินัยนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๓

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๓
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๓
URL
ผู้ประกาศ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:48
เอกสารแนบ    หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ