กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิตนอกสถานศึกษา

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิตนอกสถานศึกษา
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิตนอกสถานศึกษา
URL
ผู้ประกาศ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต     วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 16:14
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนิสิตนอกสถานศึกษา