<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการมหกรรมจัดหางาน (Buu Job Fair Online)
  ระยะเวลา 4 ก.พ. 2564 - 1 ก.ย. 2564
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการให้ความรู้การวิเคราะห์พฤติกรรมนิสิตที่ประสบปัญหาทางด้านจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2564
  ระยะเวลา 4 ก.พ. 2564 - 1 ก.ย. 2564
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสอนเสริมสำหรับนิสิตพิการ ครั้งที่ 2
  ระยะเวลา 1 ก.ค. 2564 - 23 ก.ย. 2564
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1832 | 1.25MB