<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน >>

  ชื่อกิจกรรม BUU Sport Science Volunteer
  ระยะเวลา 9 ก.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีกรศึกษา ๒๕๖๓
  ระยะเวลา 8 ต.ค. 2563 - 8 ต.ค. 2563
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1554 | 1.22MB