<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต
  ระยะเวลา 27 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4
  ระยะเวลา 14 มี.ค. 2563 - 3 เม.ย. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสอนเสริมสำหรับนิสิตพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
  ระยะเวลา 6 ธ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ “การตลาดดิจิทัล ทักษะสำหรับนักขายยุคใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ระยะเวลา 5 มี.ค. 2563 - 5 มี.ค. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Mind Training ๒๕๖๒/๒
  ระยะเวลา 5 มี.ค. 2563 - 5 มี.ค. 2563
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
  ระยะเวลา 2 มี.ค. 2563 - 4 มี.ค. 2563
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1417 | 0.93MB