<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิตเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสาธารณะ
  ระยะเวลา 29 ส.ค. 2562 - 12 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตพิการ
  ระยะเวลา 29 ส.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์วิทย์-เทคโน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ระยะเวลา 25 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ค่ายพี่สอนน้องวิทย์-ศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ระยะเวลา 22 ก.ค. 2562 - 1 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการบูรพาจันท์ วันวิชาการ 2562
  ระยะเวลา 18 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา (รุ่นที่4)
  ระยะเวลา 16 ก.พ. 2562 - 31 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการนิสิตสหเวชศาสตร์ บูชาพระคุณครู
  ระยะเวลา 15 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสอนศิลปะสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 10
  ระยะเวลา 15 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562
  ระยะเวลา 8 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  ระยะเวลา 8 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ...ก็แค่ภาษาอังกฤษ
  ระยะเวลา 8 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต
  ระยะเวลา 1 ส.ค. 2562 - 1 ส.ค. 2562
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1429 | 1.04MB