<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม พ.ศ.2562 ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ >>

  ชื่อกิจกรรม ทำความสะอาดสตูดิโอชั้น 4
  ระยะเวลา 31 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Senior Farewell
  ระยะเวลา 26 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ (BUCO GAME)
  ระยะเวลา 25 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายคณิตศาสตร์
  ระยะเวลา 25 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ workshop พัฒนาศักยภาพ MC BUU
  ระยะเวลา 25 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 28
  ระยะเวลา 25 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปลูกฝังความเป็นไทยสู่ใจเยาวชน
  ระยะเวลา 24 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Languages Camp
  ระยะเวลา 20 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 20 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปันความรู้สู้น้องกำพร้า
  ระยะเวลา 19 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม มารยาทสากลสำหรับคน Gen Z
  ระยะเวลา 17 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันซอฟท์บอล "Bangsean Open"
  ระยะเวลา 17 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม วันครูคณะศึกษาศาสตร์
  ระยะเวลา 16 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม วันครูแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 16 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจแก่นิสิต ครั้งที่ 2 "Love Story"
  ระยะเวลา 14 ม.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการตุ้งติ้งแทนใจ เชื่อมสายใยสหเวชศาสตร์
  ระยะเวลา 12 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาประเพณี ๓ วิทยาเขต
  ระยะเวลา 12 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ๓ วิทยาเขต (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 12 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแนะแนวอาชีพเทรนด์ใหม่ (ครั้งที่๑)
  ระยะเวลา 10 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒
  ระยะเวลา 4 ม.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2562
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (ช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
  ระยะเวลา 1 ธ.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2562
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1655 | 1.66MB