<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ศูนย์บริการนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ระยะเวลา 26 ม.ค. 2561 - 15 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการติวเพื่อน้อง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 23 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 23 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเสริมสร้างวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2561
  ระยะเวลา 21 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปิดรับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 21 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการไหว้ครู บายศรี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  ระยะเวลา 20 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 20 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์
  ระยะเวลา 19 ก.ย. 2561 - 19 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการบริจาคโลหิตนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 18 ม.ค. 2561 - 20 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพาน้องติว (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 17 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ GI - FRESHMEN ACTIVITY (เปิดประชุมเชียร์) 2561
  ระยะเวลา 17 ส.ค. 2561 - 15 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบุรพา รุ่นที่3
  ระยะเวลา 17 ก.พ. 2560 - 30 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คณะดนตรีและการแสดง ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 15 ส.ค. 2561 - 21 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะดนตรีและการแสดง
  ระยะเวลา 14 ส.ค. 2561 - 7 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตอาสา นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
  ระยะเวลา 13 ธ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม วันทำบุญวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 2561
  ระยะเวลา 13 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการไหว้ครูคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 2561
  ระยะเวลา 13 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ครุบูชา ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 13 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Tutorial Day by AHSs (Midterm) 1/61
  ระยะเวลา 10 ก.ย. 2561 - 19 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการวิทย์-ศิลป์ เกมส์ (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 10 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสภานิสิตพบชมรมกิจกรรม ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 9 ก.ย. 2561 - 9 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม สา'สุขรักษ์สุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม"
  ระยะเวลา 9 ก.ย. 2561 - 9 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปี ๒๕๖๑ (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 8 ก.ย. 2561 - 8 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเทิดพระบิดา ไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์
  ระยะเวลา 7 ก.ย. 2561 - 7 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม BUU Start Up Design Camp
  ระยะเวลา 7 ก.ย. 2561 - 9 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้งที่ ๘
  ระยะเวลา 6 ก.ย. 2561 - 6 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม พิธีไหว้ครูและถวายสัตย์ปฏิญาณตนแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 6 ก.ย. 2561 - 6 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพิธีไหว้ครู คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 6 ก.ย. 2561 - 6 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ WE LOVE MUSIC : WE LOVE Concert
  ระยะเวลา 5 ก.ย. 2561 - 5 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเข้าร่วมการแสดงศักยภาพผู้นำเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 1 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเข้าร่วมกีฬา FRESHY BUU ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 1 ก.ย. 2561 - 7 ก.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาเฟรชชี่
  ระยะเวลา 1 ก.ย. 2561 - 7 ก.ย. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1853 | 3.12MB