<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน >>

  ชื่อกิจกรรม welcome to logistics
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม พัฒนานิสิตใหม่เชื่อมสายใยคณะวิทย์-ศิลป์ ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 27 ก.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ PARTY NIGHT (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 25 ส.ค. 2561 - 25 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพิธีลออยเทียน(๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 20 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสอนสริมนิสิตพิการ
  ระยะเวลา 16 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการบริจาคโลหิตนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 (ใช้งบประมาณเหลือจ่าย)
  ระยะเวลา 10 ส.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศคณะโลจิสติกส์
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1358 | 0.96MB