<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนมิถุนายน ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม >>

  ชื่อกิจกรรม สานรักสานสัมพันธ์เลือดน้ำตาล
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพสภานิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม welcome to logistics
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม Informatics Beginning #2018
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ 1st Geoinformatics (ก้าวแรกสู่ม่วงแดง)
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 5 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแรกพบนิสิตหอพัก(หอพัก ๑๔-๑๕)
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการหอพักสีขาว มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 31 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม เสริมทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการ เพื่อนิสิตวิทย์-ศิลป์
  ระยะเวลา 29 ก.ค. 2561 - 4 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม อบรมความพร้อมสู่กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ (B2B Staff)
  ระยะเวลา 29 ก.ค. 2561 - 29 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแรกพบนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2561 (กองกิจการนิสิต)
  ระยะเวลา 28 ก.ค. 2561 - 30 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่สู่คณะเทคโนโลยีทางทะเล ปี ๒๕๖๑ “เรียนรู้ภูมิสังคมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
  ระยะเวลา 28 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการแรกพบนิสิตหอพักประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 28 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม พัฒนานิสิตใหม่เชื่อมสายใยคณะวิทย์-ศิลป์ ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 27 ก.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 25 ก.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม เตรียมความพร้อมผู้นำนิสิตหอพักและบุคลากรหอพัก ปีการศึกษา 2561 (โครงการหอพักเทา-ทอง)
  ระยะเวลา 24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย : ถวายเทียนพรรษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561
  ระยะเวลา 24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนิสิตหอพักและบุคลากรหอพัก(กองกิจการนิสิต) ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการฝึกอบรมค่ายแกนนำนิสิตหอพักต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
  ระยะเวลา 22 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมนิสิตวิทยากรประจำปี2561
  ระยะเวลา 20 พ.ค. 2561 - 27 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ About us activity transcript ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการศึกษาพระสัทธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่มีค่ายิ่งกว่าชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระยะเวลา 19 ก.ค. 2561 - 22 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย
  ระยะเวลา 18 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสด้วยงานศิลปะ
  ระยะเวลา 14 ก.ค. 2561 - 14 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก กองกิจการนิสิต (โครงการหอพักเทา-ทอง)
  ระยะเวลา 12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพหอพัก กองกิจการนิสิต
  ระยะเวลา 12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 8 ก.ค. 2561 - 8 ก.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรณรงค์การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1471 | 1.33MB