<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤษภาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการแข่งเรือใบขวดบังคับ ประจำปี2561
  ระยะเวลา 24 เม.ย. 2561 - 9 พ.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการบูรพาร่วมใจปลูกป่าชายเลน
  ระยะเวลา 21 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเทคโนโลยีทางทะเลสู่โรงเรียน
  ระยะเวลา 21 เม.ย. 2561 - 21 พ.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Mind Training 2560
  ระยะเวลา 21 เม.ย. 2561 - 21 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการป่าไม้งามทะเลสวยครั้งที่18
  ระยะเวลา 17 มี.ค. 2561 - 2 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ภายในคณะ (Marine games)
  ระยะเวลา 13 มี.ค. 2561 - 23 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ระยะเวลา 11 เม.ย. 2561 - 11 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดพิมพ์หนังสือชมรมวรรณศิลป์บูรพา ครั้งที่ ๒
  ระยะเวลา 10 ก.พ. 2561 - 10 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชาวอาสา
  ระยะเวลา 8 เม.ย. 2561 - 8 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการหอพักอนุรักษ์พลังงาน
  ระยะเวลา 8 ม.ค. 2561 - 3 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Songkran Khmer 2561
  ระยะเวลา 7 เม.ย. 2561 - 7 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายบางสระเก้า
  ระยะเวลา 6 มี.ค. 2561 - 9 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ไถ่ชีวิตโค-กระบือ (๒๕๖๐)
  ระยะเวลา 5 ก.พ. 2560 - 19 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเลือกตั้งองค์การนิสิตและสภานิสิต ปีการศึกษา 2561
  ระยะเวลา 4 เม.ย. 2561 - 4 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Be ready to AEC รุ่นที่ ๖
  ระยะเวลา 2 ก.ย. 2560 - 12 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Culture Monthly
  ระยะเวลา 2 ก.ย. 2560 - 12 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬา MT สานสัมพันธ์ร่วมใจกันห่างไกลแอลกอฮอล์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 2 เม.ย. 2561 - 9 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 2 เม.ย. 2561 - 2 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ระยะเวลา 2 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการมิสซาเปิดและปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๐
  ระยะเวลา 2 ก.พ. 2561 - 19 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการตักบาตรประจำสัปดาห์
  ระยะเวลา 1 มี.ค. 2561 - 26 เม.ย. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2195 | 1.28MB