<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการมินิเชิร์ช
  ระยะเวลา 31 ส.ค. 2560 - 15 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสอนดนตรี เล่นฟรี เล่นเป็น
  ระยะเวลา 30 ส.ค. 2560 - 7 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ CARE
  ระยะเวลา 30 ส.ค. 2560 - 7 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ปฏิบัติงานกองกิจการนิสิต (ครั้งที่ ๓)
  ระยะเวลา 28 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการสัมมนาพระคัมภีร์
  ระยะเวลา 27 ส.ค. 2560 - 25 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม น้องหนูรักภาษา ครั้งที่ ๑๖
  ระยะเวลา 26 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรักใสใสหัวใจสตรอง ครั้งที่ ๕
  ระยะเวลา 24 ก.พ. 2561 - 18 มี.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดหางาน
  ระยะเวลา 22 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การพัสดุและงานสารบรรณ
  ระยะเวลา 20 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมสัมมนาคอสเพลย์เปิดใจ ๒๐๑๘ (ฺBUU Cosplay Seminar 2018)
  ระยะเวลา 18 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการวันชาวหอพัก (โครงการหอพักเทา-ทอง)
  ระยะเวลา 17 ก.พ. 2561 - 17 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่าย Six Senses
  ระยะเวลา 17 ก.พ. 2561 - 19 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการวันชาวหอพัก ปีการศึกษา 2560
  ระยะเวลา 17 ก.พ. 2561 - 17 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการทุนการศึกษาสัมพันธ์และบำเพ็ญประโยชน์
  ระยะเวลา 17 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการวันชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 (กองกิจการนิสิต)
  ระยะเวลา 17 ก.พ. 2561 - 17 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการทุนการศึกษาสัมพันธ์และบำเพ็ญประโยชน์
  ระยะเวลา 17 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการค่ายดูนก ประจำปี 2560
  ระยะเวลา 16 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสานสำมพันธ์ภายในคณะ (๒๕๖๑)
  ระยะเวลา 15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาเทา-ทอง เกมส์
  ระยะเวลา 12 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการหนังกลางสวน ปีที่ ๒
  ระยะเวลา 11 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการกีฬาสี GI รวมใจสามัคคี ครั้งที่ 7
  ระยะเวลา 10 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการทำบุญหอพักนิสิต
  ระยะเวลา 10 ก.พ. 2561 - 10 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการจัดพิมพ์หนังสือชมรมวรรณศิลป์บูรพา ครั้งที่ ๒
  ระยะเวลา 10 ก.พ. 2561 - 10 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Languages Camp
  ระยะเวลา 10 ก.พ. 2561 - 10 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Longuages Camp
  ระยะเวลา 10 ก.พ. 2561 - 10 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการปลูกฝังความเป็นไทยสู่ใจเยาวชน
  ระยะเวลา 9 ก.พ. 2561 - 9 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม ชมรมเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ
  ระยะเวลา 5 ก.พ. 2561 - 7 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม กระชับมิตรวิทย์ศิลป์สัมพันธ์ ๖๐ (ค่ายมะพร้าวอ่อน ครั้งที่ ๑)
  ระยะเวลา 3 ก.พ. 2561 - 4 ก.พ. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการมิสซาเปิดและปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๐
  ระยะเวลา 2 ก.พ. 2561 - 19 เม.ย. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรี่ในสถาบันอุดมศึกษา
  ระยะเวลา 1 ก.พ. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานนาฎศิลป์ไทย
  ระยะเวลา 1 ก.พ. 2561 - 6 ก.พ. 2561
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1708 | 1.34MB