ประกาศรายชื่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าไฟฟ้าคงเหลือห้องปรับอากาศคืน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1  วันที่ 25 ม.ค. 2565 - วันที่ 6 มี.ค. 2565
ตำแหน่งงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565  วันที่ 1 ม.ค. 2565 - วันที่ 31 ม.ค. 2565
การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  วันที่ 26 พ.ย. 2564 - วันที่ 6 ก.พ. 2565
ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 16 มี.ค. 2564 - วันที่ 31 ธ.ค. 2565
การคัดสำเนาทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยและการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัย  วันที่ 8 ส.ค. 2562 - วันที่ 31 ธ.ค. 2568
ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  วันที่ 1 มิ.ย. 2564 - วันที่ 31 ธ.ค. 2565


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
พนักงานประจำบูธสินค้า  วันที่ 6 ม.ค. 2565 - วันที่ 31 ม.ค. 2565
รับสมัครทำงาน part-time (ร้านอาหาร)  วันที่ 1 ธ.ค. 2564 - วันที่ 31 ม.ค. 2565

ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม