รับสมัครนิสิตทำงาน part-time  วันที่ 22 ก.ย. 2563 - วันที่ 31 ต.ค. 2563
ประกาศรายชืื่อนิสิตผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ  วันที่ 22 ก.ย. 2563 - วันที่ 30 ต.ค. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0879/2563 เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับปีการศึกษา 2563  วันที่ 27 ส.ค. 2563 - วันที่ 30 มิ.ย. 2564
การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่ 8 ก.ย. 2563 - วันที่ 13 พ.ย. 2563
ตำแหน่งงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563  วันที่ 1 ก.ย. 2563 - วันที่ 30 ก.ย. 2563
ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2563  วันที่ 27 ส.ค. 2563 - วันที่ 25 ก.ย. 2563
ทุนส่งเสริมการศึกษาเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)  วันที่ 27 ส.ค. 2563 - วันที่ 25 ก.ย. 2563
การขอรับเงินคืนเต็มจำนวนค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  วันที่ 17 ส.ค. 2563 - วันที่ 30 ต.ค. 2563


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓  วันที่ 19 ส.ค. 2563 - วันที่ 19 ส.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๓  วันที่ 16 ก.ย. 2563 - วันที่ 16 ก.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๓  วันที่ 15 ก.ค. 2563 - วันที่ 15 ก.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 - วันที่ 10 มิ.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓  วันที่ 15 เม.ย. 2563 - วันที่ 15 เม.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓  วันที่ 19 พ.ค. 2563 - วันที่ 19 พ.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓  วันที่ 26 ก.พ. 2563 - วันที่ 26 ก.พ. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓  วันที่ 21 ม.ค. 2563 - วันที่ 21 ม.ค. 2564

คลิปกิจกรรม