ตำแหน่งงานประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  วันที่ 1 ธ.ค. 2563 - วันที่ 31 ธ.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 1 ธ.ค. 2563 - วันที่ 20 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มปัจฉิมนิเทศ เพื่อเข้าปัจฉิมเทศและลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 27 พ.ย. 2563 - วันที่ 31 ธ.ค. 2563
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  วันที่ 23 พ.ย. 2563 - วันที่ 17 ธ.ค. 2563
กำหนดการยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงินกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.เดิม) และลักษณะที่ ๒ (กรอ.เดิม) กลุ่มปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 4 พ.ย. 2563 - วันที่ 31 ธ.ค. 2563
กำหนดการยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ ๒ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ 4 พ.ย. 2563 - วันที่ 31 ธ.ค. 2563
การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (9 พ.ย. 63 - 6 ก.พ. 64)  วันที่ 3 พ.ย. 2563 - วันที่ 7 ก.พ. 2564
ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2563  วันที่ 2 พ.ย. 2563 - วันที่ 23 ธ.ค. 2563


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๓  วันที่ 20 ต.ค. 2563 - วันที่ 20 ต.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓  วันที่ 19 ส.ค. 2563 - วันที่ 19 ส.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๓  วันที่ 16 ก.ย. 2563 - วันที่ 16 ก.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๓  วันที่ 15 ก.ค. 2563 - วันที่ 15 ก.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 - วันที่ 10 มิ.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓  วันที่ 15 เม.ย. 2563 - วันที่ 15 เม.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓  วันที่ 19 พ.ค. 2563 - วันที่ 19 พ.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓  วันที่ 26 ก.พ. 2563 - วันที่ 26 ก.พ. 2564

คลิปกิจกรรม