ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 18 ม.ค. 2562 - วันที่ 18 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ หอพักเทา-ทอง ๑ อาคาร A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 18 ม.ค. 2562 - วันที่ 18 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.เดิม) กลุ่มนิสิตเพิ่ม - ถอนรายวิชา เข้าลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 15 ม.ค. 2562 - วันที่ 31 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒ (กรอ.เดิม) เข้าลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 15 ม.ค. 2562 - วันที่ 31 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ (กยศ.เดิม) กลุ่มปัจฉิมนิเทศ เพื่อเข้าปัจฉิมนิเทศและลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ 15 ม.ค. 2562 - วันที่ 31 ม.ค. 2562
ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 8 ม.ค. 2562 - วันที่ 20 ก.พ. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 7 ม.ค. 2562 - วันที่ 31 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนอุดมศึกษาพัฒนาชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 7 ม.ค. 2562 - วันที่ 21 ม.ค. 2562

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล  วันที่ 10 ม.ค. 2562 - วันที่ 28 ก.พ. 2562

คลิปกิจกรรม