รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชียวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  วันที่ 15 พ.ย. 2561 - วันที่ 7 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการวันชาวหอพัก จำนวน ๔ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง  วันที่ 12 พ.ย. 2561 - วันที่ 12 ธ.ค. 2561
ประากาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 พ.ย. 2561 - วันที่ 12 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง หอพักเทา-ทอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 12 พ.ย. 2561 - วันที่ 12 ธ.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 1 พ.ย. 2561 - วันที่ 1 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 1 พ.ย. 2561 - วันที่ 1 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 31 ต.ค. 2561 - วันที่ 30 พ.ย. 2561
ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๗ ต.ค.๒๕๖๐-๒๗ ต.ค.๒๕๖๑)  วันที่ 31 ต.ค. 2561 - วันที่ 30 พ.ย. 2561


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม