กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 23 มิ.ย. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ)  วันที่ 23 มิ.ย. 2560 - วันที่ 31 ก.ค. 2560
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
ตำแหน่งงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  วันที่ 1 มิ.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2560
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 1 มิ.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2560
ตกลงราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 1 มิ.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2560
กำหนดการปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  วันที่ 1 มิ.ย. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโครงการหอพักเทา-ทอง)  วันที่ 1 มิ.ย. 2560 - วันที่ 30 มิ.ย. 2560


ไม่มีข้อมูล
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  วันที่ 20 มิ.ย. 2560 - วันที่ 20 มิ.ย. 2561
โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  วันที่ 24 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  วันที่ 18 เม.ย. 2560 - วันที่ 18 เม.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  วันที่ 15 มี.ค. 2560 - วันที่ 15 มี.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  วันที่ 15 ก.พ. 2560 - วันที่ 21 ก.พ. 2561
การประชุมเพื่อเลือกรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต  วันที่ 17 ม.ค. 2560 - วันที่ 17 ม.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  วันที่ 17 ม.ค. 2560 - วันที่ 17 ม.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  วันที่ 20 ธ.ค. 2559 - วันที่ 20 ธ.ค. 2560

คลิปกิจกรรม