รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษระหว่างปิดภาคเรียน  วันที่ 9 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 พ.ค. 2560
ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  วันที่ 2 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 พ.ค. 2560
ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันที่ 1 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 ต.ค. 2561
กำหนดการเปิด-ปิด หอพัก ๑๔ และ หอพัก ๑๕ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 1 พ.ค. 2560 - วันที่ 27 ก.ค. 2560
การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 1 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 ก.ค. 2560
นิสิต (ภาคพิเศษ) ยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กรอ. ลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 13 เม.ย. 2560 - วันที่ 31 พ.ค. 2560
นิสิต (ภาคพิเศษ) ยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 13 เม.ย. 2560 - วันที่ 31 พ.ค. 2560
กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย และเปิด-ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โครงการหอพักเทา-ทอง  วันที่ 11 เม.ย. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560


ไม่มีข้อมูล
โครงการให้ความรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  วันที่ 24 พ.ค. 2560 - วันที่ 31 ส.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  วันที่ 18 เม.ย. 2560 - วันที่ 18 เม.ย. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  วันที่ 15 มี.ค. 2560 - วันที่ 15 มี.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  วันที่ 15 ก.พ. 2560 - วันที่ 21 ก.พ. 2561
การประชุมเพื่อเลือกรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต  วันที่ 17 ม.ค. 2560 - วันที่ 17 ม.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  วันที่ 17 ม.ค. 2560 - วันที่ 17 ม.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  วันที่ 20 ธ.ค. 2559 - วันที่ 20 ธ.ค. 2560
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบผู้นำนิสิตและนักกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ 22 พ.ย. 2559 - วันที่ 22 พ.ย. 2560

คลิปกิจกรรม