กองกิจการนิสิต » บุคลากร

   รายชื่อบุคลากร
 
ผู้บริหาร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  ekkawitt@go.buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2545
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานด้านกิจการนิสิต
   
 
อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  janewit@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2547
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานด้านกิจการนิสิต
   
 
นายธนเดช วัฒนไชย
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
อีเมล  tanadej@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2539
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานด้านกิจการนิสิต
   
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
 
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
อีเมล  kanoknat@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2534
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานภายในงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
   
 
นายแมน แสงอุทัย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  manbuuso59@gmail.com
โทรศัพท์  0 3810 2543
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมกลาง
   
 
นางสาวพลอยนภัส แนบเชย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  ploynapatnab@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2531
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยวินัยนิสิต และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
 
นายมานพ น้ำทรัพย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  VRHighway_5979@hotmail.com
โทรศัพท์  0 3810 2543
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
   
 
นางสาวสุดาพิม สาระกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อีเมล  sudapim@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 222 ต่อ 1520
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
 
นางสาวนฤมล เสร็จกิจ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  narumol.se@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2531
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม/จิตอาสา
   
 
นางสาวสุทธินันท์ โคนพันธ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  sutthinun.ko@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2544
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและบริจาคโลหิต
   
 
นางจีรานันท์ มนัสมงคล
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
อีเมล  jeerananm@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1520
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยสารบรรณกิจกรรมและพัฒนานิสิต
   
งานบริการและสวัสดิการนิสิต
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
อีเมล  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2535
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานภายในงานบริการและสวัสดิการนิสิต
   
 
นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อีเมล  monta@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2542
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยบริการให้การปรึกษานิสิต หน่วยแนะแนวการศึกษา หน่วยบริการจัดหางานและส่งเสริมอาชีพ
   
 
นายไพบูลย์ บุญล้อม
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อีเมล  Paiboon@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2532
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยทุนส่งเสริมการศึกษา หน่วยกองทุนการศึกษา
   
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อีเมล  supakkan@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2536
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยบริการให้การปรึกษานิสิต หน่วยแนะแนวการศึกษา หน่วยบริการจัดหางานและส่งเสริมอาชีพ
   
 
นางสาวอโณทัย พรมเกตุ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ
อีเมล  anotai@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2532
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยบริการนิสิตพิการ
   
 
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  kriangsaks@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1511
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
   
 
นางสาวสิริพร ธิติโชติรส
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  siriporn.th@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1511
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากร หน่วยประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ หน่วยทะเบียนราษฎร์
   
 
นางสาวปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  pinmanee@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1537
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   
 
นางสาวศศิพร เมธีกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล  sasiporn@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2533
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   
 
นางสาวสังวาลย์ จันทร์ดำ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  sangwarn@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1537
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   
 
นางสาววิมลพรรณ จันทศร
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อีเมล  wimonpun@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2533
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   
งานหอพักนิสิต
 
นายวัชระ เกตุจีน
ตำแหน่ง  หัวหน้างานหอพักนิสิต
อีเมล  watchara@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1513
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานภายในงานโครงการหอพักเทา-ทอง , หน่วยอาคารสถานที่ โครงสร้างและกายภาพ
   
 
นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  netnapa.ch@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1541
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยค่าสาธารณณูปโภค
   
 
นางสาวเสาวนีย์ คำละออ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  saowaneek@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1512
หน่วยรับผิดชอบ  งานธุรการ
   
 
นางแธตเชอร์ สุริยัง
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล  thatcher@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1545
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยการเงินและบัญชี
   
 
นางสาวดวงเดือน วงสมศรี
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล  dueangdean@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1545
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยการเงินและบัญชี
   
 
นางสาวรัตยา ช่อมาลา
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อีเมล  chormala@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1542
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยพัสดุ
   
 
นางเครือมาศ เพ็ชรบุรี
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1513
หน่วยรับผิดชอบ  คนงาน ประจำสำนักงานหอพักนิสิต
   
 
นางมาเรียม ทองเอี่ยม
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 4118
หน่วยรับผิดชอบ  คนงานประจำหอพักเทา-ทอง 4
   
 
นางสาวเอมรัตน์ สังข์นวม
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1539
หน่วยรับผิดชอบ  คนงาน ประจำหอพักเทา-ทอง 4
   
 
นางสาววินัย นาคสุวรรณ์
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 4118
หน่วยรับผิดชอบ  คนงาน ประจำหอพักเทา-ทอง 4
   
 
นางสาวทองสาย ลาพวัน
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 4118
หน่วยรับผิดชอบ  คนงาน ประจำหอพักเทา-ทอง 4
   
 
นายประกาศ วงคำ
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1513
หน่วยรับผิดชอบ  งานช่าง ประจำหอพักกองกิจการนิสิต 1 หอพักกองกิจการนิสิต 2 และหอพักเทา-ทอง 1
   
 
นายสิทธิชัย รีสันเทียะ
ตำแหน่ง  ลูกมือช่าง
อีเมล  sithichai@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1513
หน่วยรับผิดชอบ  งานช่าง ประจำหักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4
   
งานบริหารทั่วไป
 
นางธันยมัย บุศย์น้ำเพชร
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล  tanyamai@buu.ac.th
โทรศัพท์  03 8102 545
หน่วยรับผิดชอบ  บริหารงานภายในงานบริหารทั่วไป , หน่วยเลขานุการ การประชุมและพิธีการ
   
 
นางสาวนพนิต สิทธิพงษ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
อีเมล  nopanit@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2537
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยการเงิน / พัสดุ
   
 
นางสาวสุชีรา รัตนรมย์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล  suchera@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2546
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยทรัพยากรบุคคล หน่วยแผน ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง หน่วยสารบรรณ/ธุรการ
   
 
นายนาวี ทับทิมงาม
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  navy@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2541
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
   
 
นางสาวอุบล เย็นรักษา
ตำแหน่ง  พนักงานบริการอัดสำเนา
อีเมล  yenruksa@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2541
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยบริการอัดสำเนาเอกสาร ถ่ายเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร เอกสารหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน และบริการจัดอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
   
 
นายนาวิน ชนะสงคราม
ตำแหน่ง  ช่างฝีมือทั่วไป
อีเมล  navin@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1530
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
   
 
นางสาวปรียานุช ช้างชน
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล  preeyanut.ch@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2530
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยสารบรรณ/ธุรการ