ประกาศกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ภาคฤดูร้อน/61 และภาคต้น/62   ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ปี 61-62   กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒   กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักนิสิต ปี 2562  


กองกิจการนิสิต » บุคลากร

   รายชื่อบุคลากร
 
ผู้บริหาร
 
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์
ตำแหน่ง  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  kriangsaks@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2547
หน่วยรับผิดชอบ  -
   
 
นายธนเดช วัฒนไชย
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
อีเมล  tanadej@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2539
หน่วยรับผิดชอบ  -
   
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
 
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
อีเมล  kanoknat@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2534
หน่วยรับผิดชอบ  -
   
 
นายแมน แสงอุทัย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  man@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2543
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมกลาง องค์การนิสิต สภานิสิต
   
 
นางสาวพลอยนภัส แนบเชย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  ploynapatnab@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2531
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยวินัยนิสิต หน่วยยาเสพติดและมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
   
 
นายมานพ น้ำทรัพย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  manopn@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2543
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
   
 
นางสาวสุดาพิม สาระกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อีเมล  sudapim@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2544
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมวิชาการ หน่วยระเบียนกิจกรรมนิสิต
   
 
นางสาวนฤมล เสร็จกิจ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2531
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
   
 
นางสาวสุทธินันท์ โคนพันธ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2544
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
   
 
นางจีรานันท์ มนัสมงคล
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
อีเมล  jeerananm@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1520
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยสารบรรณกิจกรรมและพัฒนานิสิต
   
 
นายนาวิน ชนะสงคราม
ตำแหน่ง  ช่างฝีมือทั่วไป
อีเมล  navin@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1530
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
   
งานบริหารทั่วไป
 
นางธันยมัย บุศย์น้ำเพชร
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล  tanyamai@buu.ac.th
โทรศัพท์  03 8102 546
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยเลขานุการ การประชุมและพิธีการ หน่วยแผน ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
   
 
นางสาวนพนิต สิทธิพงษ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล  nopanit@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2537
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยการเงิน / พัสดุ
   
 
นางสาวสุชีรา รัตนรมย์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล  suchera@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2530
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยทรัพยากรบุคคล หน่วยแผน ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง หน่วยสารบรรณ/ธุรการ
   
 
นายนาวี ทับทิมงาม
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  navy@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2541
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
   
 
นางสาวอุบล เย็นรักษา
ตำแหน่ง  พนักงานบริการอัดสำเนา
อีเมล  yenruksa@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2541
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยผลิตเอกสาร
   
 
นางกลิ่นสุคนธ์ มาตรแม้น
ตำแหน่ง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
อีเมล  klinsukhon@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1524
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยผลิตเอกสาร
   
 
นางสาวอนุสรา จั่นกลาง
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2530
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยงานสารบรรณ / ธุรการ
   
งานบริการและสวัสดิการนิสิต
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต
อีเมล  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2535
หน่วยรับผิดชอบ  -
   
 
นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อีเมล  monta@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2542
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยบริการให้การปรึกษานิสิต หน่วยแนะแนวการศึกษา หน่วยบริการจัดหางานและส่งเสริมอาชีพ
   
 
นายไพบูลย์ บุญล้อม
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อีเมล  Paiboon@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2532
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยทุนส่งเสริมการศึกษา หน่วยกองทุนการศึกษา
   
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อีเมล  supakkan@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2536
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยบริการให้การปรึกษานิสิต หน่วยแนะแนวการศึกษา หน่วยบริการจัดหางานและส่งเสริมอาชีพ
   
 
นางสาวอโณทัย พรมเกตุ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ
อีเมล  anotai@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2532
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยบริการนิสิตพิการ
   
 
นางสาวปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  pinmanee@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1511
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต
   
 
นางสาวสิริพร ธิติโชติรส
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  siriporn.th@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1511
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากร หน่วยประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ หน่วยทะเบียนราษฎร์
   
 
นางสาวศศิพร เมธีกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล  sasiporn@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2533
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   
 
นางสาวสังวาลย์ จันทร์ดำ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  sangwarn@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1537
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   
 
นางสาววิมลพรรณ จันทศร
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อีเมล  wimonpun@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2533
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   
 
นางสาวเสาวนีย์ คำละออ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  saowaneek@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1527
หน่วยรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ ประจำหอพักกองกิจการนิสิต1 หอพักกองกิจการนิสิต 2
   
 
นายวัชระ เกตุจีน
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  watchara@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1542
หน่วยรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ ประจำหอพักเทา-ทอง 1
   
 
นางสาววัลญา ดาแหม็ง
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  wanlaya@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1539
หน่วยรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ ประจำหอพักเทา-ทอง 2
   
 
นางสาวอชิรฌาณ์ อนันตกูล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  achiracha@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1541
หน่วยรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ ประจำหอพักเทา-ทอง 3
   
 
นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล  netnapa.ch@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 4118
หน่วยรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ ประจำหอพักเทา-ทอง 4
   
 
นางแธตเชอร์ สุริยัง
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล  thatcher@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1545
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยการเงินและบัญชี โครงการหอพักเทา-ทอง
   
 
นางสาวดวงเดือน วงสมศรี
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล  dueangdean@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1545
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยการเงินและบัญชี โครงการหอพักเทา-ทอง
   
 
นางสาวรัตยา ช่อมาลา
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อีเมล  chormala@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1545
หน่วยรับผิดชอบ  หน่วยพัสดุ โครงการหอพักเทา-ทอง
   
 
นางเครือมาศ เพ็ชรบุรี
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1542
หน่วยรับผิดชอบ  คนงาน ประจำหอพักเทา-ทอง 1
   
 
นางมาเรียม ทองเอี่ยม
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1541
หน่วยรับผิดชอบ  คนงานประจำหอพักเทา-ทอง 3
   
 
นางสาวเอมรัตน์ สังข์นวม
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1539
หน่วยรับผิดชอบ  คนงาน ประจำหอพักเทา-ทอง 2
   
 
นางสาววินัย นาคสุวรรณ์
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1539
หน่วยรับผิดชอบ  คนงาน ประจำหอพักเทา-ทอง 2
   
 
นางสาวทองสาย ลาพวัน
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1541
หน่วยรับผิดชอบ  คนงาน ประจำหอพักเทา-ทอง 3
   
 
นายประกาศ วงคำ
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1527
หน่วยรับผิดชอบ  งานช่าง ประจำหอพักกองกิจการนิสิต 1 หอพักกองกิจการนิสิต 2
   
 
นายสิทธิชัย รีสันเทียะ
ตำแหน่ง  ลูกมือช่าง
อีเมล  sithichai@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2222 ต่อ 1542
หน่วยรับผิดชอบ  งานช่าง ประจำโครงการหอพักเทา-ทอง
   
หอพักเทาทอง