กองกิจการนิสิต » บุคลากร

   รายชื่อผู้บริหาร
 
 
นายเสถียร ปุรณะวิทย์
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๕
   
 
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๗
   
 
นายธนเดช วัฒนไชย
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
อีเมล์  tanadej@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๙
   
 
   รายชื่อกลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
 
 
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
ตำแหน่ง  หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
อีเมล์  kanoknat@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๔
   
 
นายแมน แสงอุทัย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  manbuuso59@gmail.com
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓
   
 
นายมานพ น้ำทรัพย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  manopn@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓
   
 
นางสาวสุดาพิม สาระกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อีเมล์  sudapim@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๔
   
 
นางจีรานันท์ มนัสมงคล
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
อีเมล์  jeerananm@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๐
   
 
นายนาวิน ชนะสงคราม
ตำแหน่ง  ช่างฝีมือทั่วไป
อีเมล์  Kai.buu@hotmail.com
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๐
   
 
   รายชื่อกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
 
นางธันยมัย บุศย์น้ำเพชร
ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล์  tanyamai@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๖
   
 
นางสาวนพนิต สิทธิพงษ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์  nopanit@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๗
   
 
นางสาวสุชีรา รัตนรมย์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล์  suchera@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๑
   
 
นายนาวี ทับทิมงาม
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  navy@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๖
   
 
นายตัง คุณแก้ว
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๐
   
 
นางสาวอุบล เย็นรักษา
ตำแหน่ง  พนักงานบริการอัดสำเนา
อีเมล์  yenruksa@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๑
   
 
นางกลิ่นสุคนธ์ มาตรแม้น
ตำแหน่ง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
อีเมล์  klinsukhon@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๔
   
 
   รายชื่อกลุ่มงานบริการและสวัสดิการนิสิต
 
 
นางสาวเสาวนีย์ คำละออ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  saowaneek@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๗
   
 
นายวัชระ เกตุจีน
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  watchara@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
   
 
นางสาววัลญา ดาแหม็ง
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  wanlaya@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
   
 
นางสาวอชิรฌาณ์ อนันตกูล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  achiracha@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
   
 
นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  netnapa.ch@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘
   
 
นางแธตเชอร์ สุริยัง
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์  thatcher@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕
   
 
นางสาวดวงเดือน วงสมศรี
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์  dueangdean@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕
   
 
นางสาวรัตยา ช่อมาลา
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อีเมล์  chormala@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕
   
 
นางสาวปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  pinmanee@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑
   
 
นางสาว สิริพร ธิติโชติรส
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  siriporn.th@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑
   
 
นางสาวศศิพร เมธีกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  sasiporn@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๓
   
 
นางสาววิมลพรรณ จันทศร
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อีเมล์  wimonpun@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๓
   
 
นางสาวสังวาลย์ จันทร์ดำ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์  sangwarn@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๗
   
 
นายไพบูลย์ บุญล้อม
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อีเมล์  Paiboon@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๒
   
 
นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อีเมล์  monta@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๒
   
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
อีเมล์  supakkan@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๖
   
 
นางสาวอโณทัย พรมเกตุ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ
อีเมล์  anotai@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๒
   
 
นายประกาศ วงศ์คำ
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๗
   
 
นางเครือมาศ เพ็ชรบุรี
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
   
 
นางมาเรียม ทองเอี่ยม
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
   
 
นางสาวเอมรัตน์ สังข์นวม
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
   
 
นางสาววินัย นาคสุวรรณ์
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
   
 
นางสุดใจ ปั่นฟัก
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘
   
 
นางสาวทองสาย ลาพวัน
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘
   
 
นายสิทธิชัย รีสันเทียะ
ตำแหน่ง  ลูกมือช่าง
อีเมล์  sithichai@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒