กองกิจการนิสิต » บุคลากร

   รายชื่อผู้บริหาร
 
 
นายเสถียร ปุรณะวิทย์
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๕
   
 
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๗
   
 
นางสุชาดา อาศัยสุข
ตำแหน่ง  ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
อีเมล์  suchadan@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๑
   
 
   รายชื่อกลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
 
 
นายธนเดช วัฒนไชย
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
อีเมล์  tanadej@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๔
   
 
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  gittinat@hotmail.com
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓
   
 
นายแมน แสงอุทัย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  manbuuso59@gmail.com
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓
   
 
นายมานพ น้ำทรัพย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  manopn@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๔
   
 
นายนาวิน ชนะสงคราม
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างทั่วไป
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๐
   
 
นางจีรานันท์ มนัสมงคล
ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๔
   
 
   รายชื่อกลุ่มงานบริการนิสิต
 
 
นางสาวสุดาพิม สาระกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์  sudapim@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑
   
 
นางสาวสิริพร ธิติโชติรส
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๑
   
 
นางกลิ่นสุคนธ์ มาตรแม้น
ตำแหน่ง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๔
   
 
นางสาวศศิพร เมธีกุล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  sasiporn@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๓
   
 
นางสาววิมลพรรณ จันทศร
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์  wimonpun@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๓
   
 
นางสาวสังวาลย์ จันทร์ดำ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  sangwarn@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๗
   
 
นางสาวปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  pinmanee@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๖
   
 
นางแธตเชอร์ สุริยัง
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์  thatcher@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕
   
 
นางสาวดวงเดือน วงสมศรี
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์  dueangdean@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕
   
 
นางสาวรัตยา ช่อมาลา
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์  chormala@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๒
   
 
นางสาววัลญา ดาแหม็ง
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  wanlaya@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
   
 
นางสาวอชิรฌาณ์ อนันตกูล
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  achiracha@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
   
 
นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  netnapa.ch@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘
   
 
นางสาวเอมรัตน์ สังข์นวม
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
   
 
นางสาววินัย นาคสุวรรณ์
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
   
 
นางสาวทองสาย ลาพวัน
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙
   
 
นางเครือมาศ เพ็ชรบุรี
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
   
 
นางมาเรียม ทองเอี่ยม
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
   
 
นางสุดใจ ปั่นฟัก
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
   
 
นายสิทธิชัย รีสันเทียะ
ตำแหน่ง  ลูกมือช่าง
อีเมล์  sithichai@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๒
   
 
นายประกาศ วงศ์คำ
ตำแหน่ง  คนงาน
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๓
   
 
   รายชื่อกลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต
 
 
นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต
อีเมล์  gomin@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
 
นายไพบูลย์ บุญล้อม
ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
อีเมล์  Paiboon@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๒
   
 
นางสาวพลอยนภัส แนบเชย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  ploynapatnab@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๕
   
 
นางสาวอโณทัย พรมเกตุ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๒
   
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
อีเมล์  supakkan@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๖
   
 
   รายชื่อกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
 
นางสาวนพนิต สิทธิพงษ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์  nopanit@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๗
   
 
นางสาวสุชีรา รัตนรมย์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์  suchera@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘
   
 
นางสาวอุบล เย็นรักษา
ตำแหน่ง  พนักงานบริการอัดสำเนา
อีเมล์  yenruksa@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๑