กองกิจการนิสิต » ผู้บริหาร

   รายชื่อผู้บริหาร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  ekkawitt@go.buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2545
   
 
อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  janewit@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2547
   
 
นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
อีเมล  kanoknat@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2539