ประกาศกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ภาคฤดูร้อน/61 และภาคต้น/62   ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ปี 61-62   กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ตำแหน่งงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  


กองกิจการนิสิต » ผู้บริหาร

   รายชื่อผู้บริหาร
 
 
อาจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2545
   
 
นายเจนวิทย์ นวลแสง
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  
โทรศัพท์  0 3810 2547
   
 
นายธนเดช วัฒนไชย
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
อีเมล  tanadej@buu.ac.th
โทรศัพท์  0 3810 2539