ประกาศกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ภาคฤดูร้อน/61 และภาคต้น/62   ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ปี 61-62   กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒๘พ.ค.๒๕๖๑-๒๘พ.ค.๒๕๖๒)  


กองกิจการนิสิต » ผู้บริหาร

   รายชื่อผู้บริหาร
 
 
นายเสถียร ปุรณะวิทย์
ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  Satian@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๕
   
 
นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล  Chay2007@gmail.com
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๗
   
 
นายธนเดช วัฒนไชย
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
อีเมล  tanadej@buu.ac.th
โทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๙