ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศนำสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต 1 ฉบับมาติดต่อรับทุนการศึกษาที่ ห้องแนะแนว กองกิจการนิสิต (ชั้น 1) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา และสำหรับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นปีแรก ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยอีก 1 ฉบับ โดยให้มาตามเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะถือว่าว่านิสิตสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษานี้่
URL
ผู้ประกาศ มณฑา อนุรัตน์ศร     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:25
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนบุญรอด   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 พ.ย. 59
รูปภาพแนบ