ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 12 คน โโยให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวมาสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนบุญรอด ในวันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 59 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 218 อาคารศูนยืกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งกายนิสิตให้ถูกระเบียบ
URL
ผู้ประกาศ มณฑา อนุรัตน์ศร     วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15:10
เอกสารแนบ    รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนบุญรอด   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 ต.ค. 59
รูปภาพแนบ