ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1308/2565 เรื่อง การคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1322/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 218 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
URL
ผู้ประกาศ นางสาวอโณทัย พรมเกตุ     วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 12:24
เอกสารแนบ    ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดั   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ม.ค. 66
รูปภาพแนบ