สำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอำนวยการ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา

ชื่อประชาสัมพันธ์  สำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอำนวยการ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอำนวยการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ปฏิบัติงานหน่วยการเงินและบัญชี และหน่วยพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2. ปฏิบัติงานหน่วยทะเบียนนิสิตหอพัก จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
2. สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง e-mail : nisitdorm@buu.ac.th ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้ว ยื่นในวันที่สอบคัดเลือก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก: วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ http://affairs.buu.ac.th
หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1512 ในวันและเวลาทำการ

- กำหนดสอบคัดเลือก: วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (สอบสัมภาษณ์)
ทั้งนี้ สำนักงานหอพักนิสิตจะแจ้งลำดับการเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ทราบล่วงหน้า ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ทางเว็บไซต์ http://affairs.buu.ac.th

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก: วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ http://affairs.buu.ac.th
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:16
เอกสารแนบ    ใบสมัครคัดเลือก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 พ.ย. 65
   รายละเอียดการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 พ.ย. 65
รูปภาพแนบ