การยื่นเอกสารขอรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ชื่อประชาสัมพันธ์  การยื่นเอกสารขอรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
กองกิจการนิสิตขอให้นิสิตดำเนินการ ดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า
2. แนบเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนฯ
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ไม่หมดอายุ (ถ่ายเฉพาะหน้าบัตร)
2.2 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิสิต ประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน
ถ่ายเอกสารข้อ 2.1 และ 2.2 ให้อยู่หน้าเดียวกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรอกข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน
4. ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 20.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หรือส่งผ่านไปรษณีย์ ได้ทุกบริษัทขนส่ง มาที่สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
----------------------------------------------------------
สำคัญมาก!! กำหนดการยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - 29 มกราคม 2566 เท่านั้น
หากพ้นกำหนดการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
***นิสิตตรวจสอบยอดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3810 2222 ต่อ 1541
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:53
เอกสารแนบ    หอพักเทา-ทอง 4 - รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2565   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 พ.ย. 65
   หอพักกองกิจการนิสิต 2 - รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2565   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 พ.ย. 65
   หอพักเทา-ทอง 2 - รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2565   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 พ.ย. 65
   หอพักเทา-ทอง 3 - รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2565   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 พ.ย. 65
   หอพักเทา-ทอง 1 - รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2565   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 พ.ย. 65
   ตัวอย่างการจ่าหน้าซองเอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 พ.ย. 65
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มและการจัดเตรียมเอกสาร   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 พ.ย. 65
   ประกาศฯ เรื่อง การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟ ภาคต้น/2565   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 พ.ย. 65
   แบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2565   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 พ.ย. 65
รูปภาพแนบ