การขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ชื่อประชาสัมพันธ์  การขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด การขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
สำหรับนิสิตหอพัก สังกัด กองกิจการนิสิต กรณีที่นิสิตไม่ได้เข้าพักในหอพักตั้งแต่เปิดภาคเรียน (ไม่เข้าพักตลอดภาคการศึกษา)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้นิสิตดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคืนค่าหอพักและใบสำคัญรับเงิน
2. กรอกข้อมูลในแบบคำร้องตามข้อ 1 ให้ครบถ้วน
3. แนบเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนฯ
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ไม่หมดอายุ (ถ่ายเฉพาะหน้าบัตร) และสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิสิต
ประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน ถ่ายเอกสารให้อยู่หน้าเดียวกัน
3.2 ใบเสร็จรับเงินค่าหอพักฉบับจริง (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินที่นิสิตได้จากธนาคาร เป็นใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยมหาวิทยาลัยบูรพา หากนิสิตยังไม่เคยติดต่อขอรับ เอกสารดังกล่าวจะอยู่ที่สำนักงานหอพักนิสิต)
4. ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
หรือส่งผ่านไปรษณีย์ ได้ทุกบริษัทขนส่ง มาที่สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
***กำหนดการยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
หากพ้นกำหนดการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนค่าหอพักเต็มจำนวน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
URL https://bit.ly/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคืนเงิน
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:01
เอกสารแนบ    ตัวอย่างการกรอกข้อมูลและเอกสารที่นิสิตต้องส่ง   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 พ.ย. 64
   ใบติดหน้าซองเอกสารขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าบำรุงหอพักฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับส่งไปรษณีย์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 พ.ย. 64
   ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าหอพักฉบับจริง   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 พ.ย. 64
   แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าหอพักและค่าบริการหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 พ.ย. 64
   การขอรับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 พ.ย. 64
   ใบสำคัญรับเงินคืนเต็มจำนวน ค่าหอพักและค่าบริการหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 พ.ย. 64
รูปภาพแนบ