การคัดเลือกนิสิตเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อประชาสัมพันธ์  การคัดเลือกนิสิตเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด การคัดเลือกนิสิตเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564
คุณสมบัติของนิสิต มีดังนี้
1. สถานภาพทางการศึกษา
1.1 นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี และได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
2. ผลการเรียน
2.1 ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. คุณลักษณะพื้นฐาน
3.1 การศึกษาเล่าเรียน
3.2 การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน
3.3 สุขภาพอนามัย
3.4 ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม
3.5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมและผลงานดีเด่น

นิสิตที่ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ให้ขอรับแบบฟอร์ม ณ สำนักงานคณบดีที่สังกัดหรือดาวน์โหลดจากเอกสารดังแนบ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และนิสิตยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบกับสำนักงานคณบดีที่สังกัด ภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดตามประกาศ
URL
ผู้ประกาศ อโณทัย พรมเกตุ     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:29
เอกสารแนบ    แบบเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 พ.ย. 64
   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การคัดเลือกนิสิตเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 พ.ย. 64
   แบบรายงานตนเองของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (แบบรายงาน ก.)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 พ.ย. 64
รูปภาพแนบ