กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด กำหนดการจองหอพักผ่านระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต ทางเว็บไซต์ https://affairs.buu.ac.th/
- นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จองหอพัก วันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
- นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) จองหอพัก 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 19:30
เอกสารแนบ    กำหนดการจองหอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ต.ค. 64
รูปภาพแนบ