ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) ฯ (COVID-19) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ชื่อประชาสัมพันธ์  ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) ฯ (COVID-19) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) ฯ (COVID-19) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
URL
ผู้ประกาศ ไพบูลย์ บุญล้อม     วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 15:36
เอกสารแนบ    บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ก.ย. 64
   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 ก.ย. 64
รูปภาพแนบ