การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ชื่อประชาสัมพันธ์  การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
URL
ผู้ประกาศ ไพบูลย์ บุญล้อม     วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:49
เอกสารแนบ    เอกสารแสดงเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ก.ค. 64
   ใบรับรองการทำงานของนิสิต (กรณีไม่มีนายจ้าง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ก.ค. 64
   ใบรับรองการทำงานของนิสิต (กรณีมีนายจ้าง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ก.ค. 64
   หนังสือรับรองสถานภาพการทำงานผู้ปกครอง   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ก.ค. 64
   ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาฯ (กรณีพิเศษ)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ก.ค. 64
รูปภาพแนบ