แก้ไขคณะ/สาขาวิชาตามบัญชีเอกสารแนบท้ายของประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี

ชื่อประชาสัมพันธ์  แก้ไขคณะ/สาขาวิชาตามบัญชีเอกสารแนบท้ายของประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี
รายละเอียด แก้ไขคณะ/สาขาวิชาตามบัญชีเอกสารแนบท้ายของประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:19
เอกสารแนบ    แก้ไขคณะ/สาขาวิชาตามบัญชีเอกสารแนบท้ายของประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ก.ค. 64
รูปภาพแนบ