โครงการมอบทุนนักกิจกรรม ขอบคุณและเชิดชูเกียรตินิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการมอบทุนนักกิจกรรม ขอบคุณและเชิดชูเกียรตินิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด ด้วยกองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการมอบทุนนักกิจกรรม ขอบคุณและเชิดชูเกียรตินิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา
ขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet
มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนนักกิจกรรมให้กับนิสิตที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตน มวลนิสิต สังคมและมหาวิทยาลัย และขอบคุณผู้นำนิสิต หน่วยกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเชิดชูเกียรติ นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Volunteer) ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยกำลังแรงกาย ความรู้และเวลาที่ตนมี โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ไปพร้อมกับการฝึกประสบการณ์พัฒนาตนเองในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและด้านวิชาการ รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ ผดุงไว้และเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10:24
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ