การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๓
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระบบการประชุมออนไลน์ (Google Hangouts Meet)
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 11:19
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ