การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (9 พ.ย. 63 - 6 ก.พ. 64)

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (9 พ.ย. 63 - 6 ก.พ. 64)
รายละเอียด การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:13
เอกสารแนบ    รายชื่อนิสิตที่มีเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หอพักเทา-ทอง 4   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ธ.ค. 63
   รายชื่อนิสิตที่มีเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หอพักเทา-ทอง 3   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ธ.ค. 63
   รายชื่อนิสิตที่มีเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หอพักเทา-ทอง 1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ธ.ค. 63
   รายชื่อนิสิตที่มีเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หอพักกองกิจการนิสิต 1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ธ.ค. 63
   รายชื่อนิสิตที่มีเงินคงเหลือค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หอพักกองกิจการนิสิต 2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ธ.ค. 63
   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 พ.ย. 63
   แบบฟอร์มเอกสารขอรับเงินคืนฯ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 พ.ย. 63
รูปภาพแนบ