การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๓
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระบบการประชุมออนไลน์ (Google Hangouts Meet)
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 17:02
เอกสารแนบ    เชิญประชุม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ต.ค. 63
   แบบฟอร์มแจ้งเพื่อทราบ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ต.ค. 63
รูปภาพแนบ